przejdź do treści
UE
dnia 10.11.2016 roku

Otwarty konkurs ofert

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) w związku z art. 11 ust. 1-2  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Gryfickiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

I.       RODZAJ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

Zadanie publiczne objęte ogłoszeniem o konkursie polega na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfickiego, w Gryficach i w Trzebiatowie.

 

II.    WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ  ZADANIA

Na realizację zadania publicznego planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 60.725,88 zł rocznie.

 

III. PODMIOTY  UPRAWNIONE  DO  SKŁADANIA  OFERT

1.         Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

2.         O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą  podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:

a)   zapewnienie poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b)   zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,                   w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

3. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje                              i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie z art. 5 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy  prawnej oraz edukacji prawnej.

4. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą rozwiązano umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

 

IV.   ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI

1.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej  pod rygorem nieważności.

2.      Ostateczny termin przekazania dotacji oraz jej wysokość zależą od wpływu środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na ten cel, na właściwy rachunek bankowy Powiatu Gryfickiego.

 

V.    TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

1.         Realizacja zadania publicznego powinna nastąpić od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017.

2.         Realizacja zadania publicznego będzie przebiegać przez 5 dni w tygodniu (dni robocze), w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w Gryficach, w każdą środę w Trzebiatowie, w godzinach od 8.00 do 12.00  przez 4 godziny dziennie

3.         Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa na wykonanie zadania publicznego.

4.         Powiat zapewnia, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie miał wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

5.         Pomieszczenie, w który będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna będzie wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i meble, które zapewnią bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe.

6.         Lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie posiadał dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej.

7.         Powiat zapewni właściwe warunki oczekiwania osób ubiegających się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

8.         Informacja o działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej umieszczona zostanie przy wejściu do budynku i lokalu oraz na stronach podmiotowych BIP Powiatu.

9.         Powiat zapewni, że lokal, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej będzie miał odpowiedni dostęp dla osób niepełnosprawnych.

10.     Osoba świadcząca pomoc prawną będzie zobowiązana do dokumentowania każdego przypadku udzielania pomocy prawnej  w sposób określony ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), przepisami wykonawczymi oraz umową dotacyjną zawartą z Powiatem.

 

VI.  TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  OFERT

1.    Oferty na realizację zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs – prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.”, w terminie do dnia 29 listopada 2016 r. do godz. 15.00 w pokoju nr 410 lub na adres: Starostwa Powiatowego,              ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

2. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)     Ofertę realizacji zadania należy sporządzić według wzoru, stanowiącego załącznik     nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

b)     statut organizacji pozarządowej,

c)     aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny,

d)       zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej lub edukacji prawnej.

e)      informacje potwierdzające spełnienie  warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych według załacznika nr 1 Rozporządzenia MPiPS.

f)      pisemne zobowiązania do :

- zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem – wg załacznika nr 2 Rozporządzenia MPiPS

- zapewnienie profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów wg załacznika nr 3 Rozporządzenia MPiPS

4. Kopie wymaganych załaczników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem.

 

VII.          TRYB  I  KRYTERIA  WYBORU  OFERT

1.    Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona Komisja Konkursowa – powołana przez Zarząd Powiatu Gryfickiego – w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.    Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gryfickiego w formie uchwały w oparciu o opinię Komisji Konkursowej.

3.    Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 

VIII.       INFORMACJE  O  REALIZACJI  ZADANIA  TEGO  SAMEGO  RODZAJU

Powiat Gryficki w latach poprzednich nie realizował zadań publicznych o podobnym charakterze.

 

IX. INFORMACJE  DODATKOWE

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30 w Starostwie Powiatowym w Gryficach,    Plac Zwycięstwa 37, pokój nr 409 lub pod tel. 91 384 64 50 wew. 401

 

Starosta Powiatu

 

Kazimierz Sać
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA