+ -
Powiat Gryficki Powiat Gryficki. Oficjalny serwis internetowy

Strona główna    /    Aktualności    /    Powiat    /    Gminy    /    Turystyka    /    Galeria zdjęć    /    Kontakt
Związek Powiatów Polskich Biuletyn Informacji Publicznej powiatu Gryficiego Kanał RSS
Gryfice Gryfice Trzebiatów Płoty Mrzeżyno
Przetargi
Wtorek  19 lutego 2019  Bettiny, Konrada, Mirosława
z dnia: 2016-04-11

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości stanowiących własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

OGŁASZA I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFICKIEGO.

 

Nieruchomość położona w centrum miasta Płoty przy ul. Sienkiewicza 3 w obrębie nr 3 miasta Płoty, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00030519/1.

Nieruchomość składa się z:

- gruntu o pow. 20013 m2 stanowiącego część działki nr 495/5 o pow. całkowitej 91129 m2,

- budynku Nowego Zamku w Płotach o pow. użytkowej 3507,4 m2.

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego pod nr A-281.

 

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: park, postulowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), korytarz ekologiczny, obszary o walorach kwalifikujących do uznania za „obszar chronionego krajobrazu”, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).

Część nieruchomości zabudowana budynkiem Nowego Zamku wraz z terenem przyległym objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w którym przeznaczona jest na teren usług oświaty rolniczej, obiekt o szczególnych walorach historycznych podlegający ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – do podtrzymania z możliwością adaptacji obiektu na funkcję hotelarską – usług turystycznych. Obiekt zapisany w rejestrze zabytków pod poz. nr 795 położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zalecane jest połączenie terenu parku z zespołem hotelowym.

Nieruchomość przeznaczona do prowadzenia działalności turystycznej, hotelarskiej, wypoczynkowej, szkoleniowej lub innej mającej wpływ na rozwój Powiatu Gryfickiego, w tym tworzenie stanowisk pracy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 1.000 zł netto.

Wadium – 200 zł.

Okres dzierżawy – do 50 lat.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 13 maja 2016 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t..). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Pisemne oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa Zamku w Płotach” w terminie do dnia 13 maja 2016 r. do godz. 1500.

 

Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

- oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

- opis proponowanej do prowadzenia działalności wraz z koncepcją zagospodarowania, wielkością zatrudnienia, rocznymi nakłady inwestycyjnymi i okresem dzierżawy.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. nr 315, III piętro, o godz. 1100.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. kierunek zagospodarowania-przeznaczenie – 40% (wpływ na rozwój Powiatu Gryfickiego w tym wielkość zatrudnienia na dzierżawionej nieruchomości);

2. roczne nakłady inwestycyjne – 40%;

3. okres dzierżawy – 10% (wyżej oceniany dłuższy okres dzierżawy);

4. roczny czynsz dzierżawny – 10%.

Przed podpisaniem umowy dzierżawca będzie zobowiązany do:

- złożenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową do 100.000 zł na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych przez dzierżawcę, a nie pokrytych przez niego w terminie 30 dni od daty wezwania,

- przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą zaproponowany roczny czynsz dzierżawny brutto, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W sprawach dotyczących przetargu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

Okazanie nieruchomości możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z zainteresowanymi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, tel. 91 3842407, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy pl. Zwycięstwa 37, IV piętro oraz dostępne jest wraz opisem nieruchomości i projektem umowy dzierżawy na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu może podlegać sprzedaży na rzecz wybranego w przetargu dzierżawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 

Do pobrania:

opis nieruchomości

- umowa dzierżawy

- zasady oceny ofert

formularz ofertowy

- mapa obszaru do dzierżawy

mapa działki

 
< powrót

     Jesteś tutaj: Przetargi

    Najważniejsze informacje


          Aktualności powiatowe

          Powiat Gryficki

          Władze starostwa

          Zarząd Powiatu

          Rada Powiatu

          Komisje Stałe

          Kontrakt Samorządowy
        2014 - 2020


          Projekty unijne

          Symbole powiatu

    Dla mieszkańców


          Nieodpłatna pomoc prawna

          Gryficka Rega 2017

          Sport

          IMS

          Gimnazjada

          Licealiada

          Z życia szkół...

          Erasmus+ w Chrobrym

          Rozkłady jazdy

          Osobowości powiatu

          e-Kartki

          Ankieta satysfakcji

          Naszym zdaniem...

    Pozostałe informacje


          Przetargi

          Inwestycje Powiatu

          Bezpieczeństwo w Powiecie

          Organizacje pozarządowe

          Fundusze europejskie

          Agroturystyka

          Filmy promocyjne

          Giełda szukam - oferuję

          Nabór pracowników

          Media

          Archiwum aktualności

Aktywni Samodzielni

Polecamy

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda
Powiat Gryficki realizuje projekty:

"Kajakiem do morza - stworzenie sieci przystani kajakowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzece Redze,
w 4 miejscowościach powiatu gryfickiego: Płotach, Gryficach, Trzebiatowie, Mrzeżynie"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 7 969 874 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalngo: 3 973 957 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki, Gmina Gryfice, Gmina Płoty, Gmina Trzebiatów

"Przebudowa dróg powiatowych w centrum miasta Gryfice obejmująca ulice:
Niepodległości, Wojska Polskiego, Bracka, Kościelna, Mickiewicza"


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość projektu: 8 678 762.64 zł
Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania: 3 323 092.71 zł
Beneficjent - Powiat Gryficki; Gmina Gryfice
"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki"

"Inwestujemy w waszą przyszłość"


Copyright © 2009 Starostwo Powiatowe w Gryficach
wykonanie strony NetMagNetmag - tworzenie stron internetowych