przejdź do treści
UE

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE
POWIATU GRYFICKIEGO

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 4) nieodpłatną mediację, lub 5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja:

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; 2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; 4) przeprowadzenie mediacji; 5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: 1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 3. W sprawach nieuregulowanych ustawą o npp do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) o mediacji. 4. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.


REJESTRACJA

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się:

1)     telefonicznie pod numerem telefonu: 91 384 30 48 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 15.30,

2)     na adres email npp@gryfice.pl,

3)     przez stronę https://zapisy-np.ms.gov.pl/

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, przy użyciu wideokonferencji, po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej nr telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub przesłaniu wniosku wraz z oświadczeniem o poradę za pomocą środków porozumiewania na odległość na email: npp@gryfice.pl.

 

UPRAWNIENI

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) jest pomocą de minimis. Podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 – dalej ,,ustawa").

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (beneficjent) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo: - oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, - oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2. informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc dokonuje zapisu przez system teleinformatyczny nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed uzyskaniem pomocy składa zaświadczenia, oświadczenia i informacje za pomocą systemu.

 

DO POBRANIA:
- Oświadczenie o braku środków na odpłatną pomoc prawną
- Wniosek o poradę na odległość
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
- Lista jednosek poradnictwa

 

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE GRYFICKIM

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO – PUNKT NR 1

PUNKT PROWADZONY PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Z SIEDZIBĄ

UL. DWORCOWA 18 89-632 BRUSY

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1

72-320 Płoty

poniedziałek

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

specjalizacja: prawo cywilne, prawo rodzinne

Centrum Usług Publicznych

ul. Koszarowa 6

72-300 Gryfice

wtorek

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE/

MEDIACJA

specjalizacja: prawo spadkowe

czwartek

w godz.

od. 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

prawo spadkowe

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26

 72-320 Trzebiatów

środa

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

specjalizacja: prawo cywilne, prawo rodzinne

 

Urząd Gminy ul. Długa 48

72-304 Brojce

piątek

w godz.

od 8.00 do 12.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

specjalizacja: prawo spadkowe

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ – PUNKT NR 2

PUNKT PROWADZONY PRZEZ SAMORZĄDY PRAWNICZE: OKRĘGOWĄ RADĘ ADWOKACKĄ ORAZ OKRĘGOWĄ IZBĘ RADCÓW PRAWNYCH

MIEJSCOWOŚĆ

DZIEŃ TYGODNIA/GODZINA

ZAKRES NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Urząd Miejski

Plac Konstytucji 3 Maja 1

72-320 Płoty

poniedziałek

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

specjalizacja: prawo rodzinne

Centrum Usług Publicznych

ul. Koszarowa 6

72-300 Gryfice

wtorek

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

czwartek

w godz.

od. 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Daszyńskiego 26

 72-320 Trzebiatów

środa

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA/MEDIACJA

co druga środa specjalizacja: prawo spadkowe

co druga środa MEDIACJA

Gminny Klub Kultury

ul. Osiedlowa 18

72-343 Karnice

piątek

w godz.

od 12.00 do 16.00

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

specjalizacja: prawo rodzinne

 

 

 

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA