przejdź do treści
UE
dnia 15.06.2023 roku

Projekt Centrum Usług Publicznych

 

Realizacja projektu polega na modernizacji budynku powojskowego znajdującego się przy ul. Koszarowej 6 w Gryficach, z przeznaczeniem na Centrum Usług Publicznych.

W wyniku realizacji projektu stworzona zostanie baza lokalowa na potrzeby działalności Centrum Usług Publicznych poprzez przebudowę i dostosowanie budynku przy ulicy Koszarowej na potrzeby organizacji pozarządowych oraz wydziałów Starostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych.

Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury poddanej rewitalizacji w ramach projektu. Przedsięwzięcie nie wymaga dodatkowych działań w celu jego pełnego wykorzystania.

Na podstawie analizy problemów i potrzeb wszystkich interesariuszy projektu, opracowany został cel główny oraz cele szczegółowe.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie występowaniu problemów społecznych na obszarach zdegradowanych Gminy Gryfice.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji szeregu celów szczegółowych, jakimi są:

 

  • Stworzenie miejsca do integracji i aktywności społecznej mieszkańców obszarów zdegradowanych Gminy Gryfice;
  • Stworzenia zaplecza lokalowego na potrzeby organizacji pozarządowych; • Stworzenie warunków do rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców obszarów zdegradowanych Gminy Gryfice;
  • Stworzenie zaplecza do prowadzenia aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszarów zdegradowanych Gminy Gryfice;
  • Poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej na potrzeby świadczenia usług publicznych dla mieszkańców Gminy Gryfice.

 

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów zdegradowanych Gminy Gryfice. Realizację niniejszego projektu planuje się celem zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb interesariuszy. Przedmiotowa inwestycja pozytywnie wpłynie na mieszkańców obszaru zdegradowanego oraz pośrednio mieszkańców gminy Gryfice i będzie podłożem do zwiększenia ich aktywności i integracji oraz wzmocni ich poczucie tożsamości lokalnej. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców obszarów zdegradowanych gminy Gryfice. W wyniku realizacji projektu nastąpi włączenie społeczne marginalizowanych grup z obszarów zdegradowanych. Realizacja projektu ma na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych gminy Gryfice z opisanego powyżej stanu kryzysowego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rewitalizacja fizyczna i gospodarcza obszaru zdegradowanego Koszarowa-Kąpielisko.

W wyniku realizacji projektu nastąpi rewitalizacja w sferze fizycznej jak i gospodarczej obszarów zdegradowanych Gminy Gryfice. W wyniku działań aktywizacji zawodowej, które będą prowadzone w wyremontowanym budynku uczestnicy szkoleń, kursów i warsztatów nabędą nowe kwalifikacje i kompetencje, które pozwolą mieszkańcom wejść na rynek pracy lub podjąć własną działalność gospodarczą. Realizacja projektu w pełni zaspokoi potrzeby zidentyfikowanych grup docelowych w zakresie wskazanych w przedmiotowym opracowaniu problemów społecznych.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania 9.3 ponieważ zwiększenie integracji oraz aktywności społecznej mieszkańców obszarów zdegradowanych zniweluje występowanie zidentyfikowanych problemów społecznych co wpłynie na zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym mieszkańców obszaru poddanemu rewitalizacji. Realizacja projektu będzie miała wpływ na ograniczenie następujących problemów społecznych: przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych, problemów związanych z nałogami: alkoholizmem i narkomanią, ludzi starszych, bezrobocia, problemów związanych z długotrwałą i ciężką chorobą.

Bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie wykorzystanie pełnej funkcjonalności infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu bez konieczności podejmowania dodatkowych działań w celu jej pełnego wykorzystania. Wnioskodawca zapewni zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę gwarantujące uruchomienie funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu projektu.

 


powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA