przejdź do treści
UE
dnia 26.02.2024 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

WYKAZ

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

sporządzony na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 poz. 344 tj.)

Położenie nieruchomości

działka nr

Powierzchnia działki

(ha)

Opis nieruchomości

Numer Księgi Wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

obręb Potuliniec gmina Płoty

 

 

 

 

 

63/2

 

 

 

 

 

0,46

Działkę nr 63/2 w obrębie Potuliniec stanowią sady S-RIIIa  pow. 0,06 ha

grunty rolne zabudowane Br-RIVa pow. 0,22 ha i sady -RV pow. 0,18 ha. Kształt działki zbliżony do formy prostokąta rozciągnięty wzdłuż granic nieruchomości sąsiedniej stanowiącej ciąg komunikacyjny w miejscowości. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, teren jest nieogrodzony, pokryty roślinnością trawiastą występują  też naniesienia drzew i krzewów szybkorosnących tworzących zakrzaczenia. Na terenie nieruchomości widoczne napowietrzne linie energetyczne oraz zlokalizowane słupy energetyczne.

 

SZ1G/00038871/2

Aktualnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki                   o numerze geodezyjnym 63/2 położonej w obrębie Potuliniec, gmina Płoty. Zgodnie z art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.                 z 2023 r. poz. 344 t.j.) w przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy lub zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty przyjętym Uchwałą  Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 listopada 2021 r. ww. działka  zgodnie z pismem znak: RRGiIS.1431.08.2023.AK znajduje się na obszarze oznaczonym  jako teren zabudowy mieszkaniowej z funkcją uzupełniającą oraz grunty małożyzne i nieużytki.

 

 

 

 

 

 

75 799,00 zł

cena zbycia zwolniona z podatku VAT

 

Osoby fizyczne posiadające roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

UWAGA:

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni począwszy od dnia 26 lutego 2024 r. do dnia 18 marca 2024 r.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA