przejdź do treści
UE
dnia 07.03.2024 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

 na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

 nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Lp

Oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

w ha

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

 

 

1

 

210

obręb Płoty 3

miasto Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,0018

Nieruchomość zabudowana garażem. Symbol użytku Bi (inne tereny zabudowane ). Granice działki przebiegają po obrysie garażu.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r, drugi 24.03.2023r, trzeci 7.07.2023r, czwarty 6.10.2023r, piaty 15.12.2023r, szósty 23.02.2024r.

 Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r. ze zm.) wskazuje, że przedmiotowy teren znajduje się kompleksie: „usługi oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury”.

 

9 000 zł

Cena zwolniona z podatku Vat

1 800 zł

2

179/1

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1286

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023r, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r, czwarty 23.02.2024r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3.06.2011 r. działka położona jest w kompleksie 2MN, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki

48 000 zł

Cena zawiera 23% podatku Vat

9 600 zł

3

179/2

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1217

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023r, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r, czwarty 23.02.2024r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3.06.2011 r. działka położona jest w kompleksie 2MN, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki

47 000 zł

Cena zawiera 23% podatku Vat

 9 000 zł

4

179/4

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1286

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r, czwarty 23.02.2024r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3.06.2011 r. działka położona jest w kompleksie 3MN, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki.

48 000 zł

Cena zawiera 23% podatku Vat

9 600 zł

5

179/5

obręb Płoty 1

miasto Płoty

SZ1G/00040017/5

0,1284

Nieruchomość niezabudowana oznaczona symbolem użytku Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Pierwszy przetarg odbył się 7.07.2023r, drugi 6.10.2023r, trzeci 15.12.2023r, czwarty 23.02.2024r.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym Uchwałą Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3.06.2011 r. działka położona jest w kompleksie 3MN, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną do wysokości 9 m. z dopuszczeniem wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych do wysokości 5m, powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki.

48 000 zł

Cena zawiera 23% podatku Vat

9 600 zł

6

293

obręb Borzyszewo

 gmina Gryfice

SZ1G/000042922/6

 

0,2677

Nieruchomość niezabudowana na obrzeżach miasta Gryfice (użytek gruntowy N-nieużytki). Kształt działki zbliżony do trójkąta. Działka ma dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r., drugi 24.03.2023r, trzeci 7.07.2023r, czwarty 6.10.2023r, piąty 15.12.2023r, szósty 23.02.2024r.

 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice ( Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 r. ze zm.) są to obszary rolne o gruntach wysokiej klasy bonitacyjnej. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gryfic 166/2021 warunkach zabudowy teren przeznaczony jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego. Powierzchnia zabudowy do 9 %, wysokość budynku mieszkalnego do 9m, budynku gospodarczo-garażowego do 6 m.

78 000 zł

Cena zawiera 23% podatku Vat

15 600 zł

7

52/6

obręb Sowno, gmina Płoty

SZ1G/00003977/1

0.3816

Działka rolna niezabudowana sklasyfikowanych jako klasa V. Zgodnie z ewidencją gruntów oznaczona użytkiem gruntowym B-RV (grunty rolne zabudowane ). Na terenie działki brak jest oznak zabudowy. Działka porośnięta trawą. Dojazd do drogi publicznej drogą gruntową. Pierwszy przetarg odbył się 23.02.2024r.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, ( Uchwała Nr XLIII/327/2021 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.11.2021r. ze zm.) wskazuje, że przedmiotowy teren znajduje się kompleksie: „teren zabudowy mieszkaniowej z funkcjami uzupełniającymi. Ogrody działkowe, inne wieloletnie, sady. 4.W-5 – Granice postulowanych stref zabudowy – strefy zabudowy wielofunkcyjnej”.

72 500 zł

 Cena zwolniona z podatku Vat

14 000 zł

 

 Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. o godz. 900

 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 Termin wpłaty wadium do 22 kwietnia 2024 r.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank:

PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125

w terminie do 22 kwietnia 2024r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umów notarialnych. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Koszarowa 4, I piętro, pok. 12 lub 13 lub telefonicznie pod nr 91 38 464 50 wew. 740 lub 741.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA