przejdź do treści
UE
dnia 19.06.2013 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pruszczu stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pruszcz, gm. Brojce.

 

Nieruchomość rolna oznaczona nr działki 212/1 o pow. 5.3761 ha, położona w obrębie Pruszcz, gm. Brojce, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00043019/0.

 

Według ewidencji gruntów nieruchomość stanowią:

- grunty orne – RIVb o pow. 1.5985 ha,

- pastwiska trwałe – PsIV o pow. 3.7776 ha.

 

Nieruchomość usytuowana w kompleksie działek rolnych, w południowej części obrębu, przy drodze łączącej miejscowość Pruszcz z drogą relacji Gryfice – Brojce, w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem wojskowym. Działka o nieregularnym kształcie, porośnięta pojedynczymi młodymi samosiejkami.

 

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce dla przedmiotowej działki – obszar o preferowanej i dominacji funkcji rolniczej.

 

Cena wywoławcza – 85.000 zł
Wadium – 10.000 zł

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 15 lipca 2013 r. w godz. od 1200 do 1230.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 19 lipca 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lipca 2013 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do przedłożenia do umowy notarialnej zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Starosta Gryficki będzie miał prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie nabywcy zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, pok. 13, lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Do pobrania:

- mapa ewidencyjna

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA