przejdź do treści
UE
dnia 11.09.2013 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działek)

Powierzchnia

nieruchomości

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Zaliczka

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/124

424/125

3041

94 271

10 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/1

droga wewnętrzna

2

424/128

424/129

3041

94 271

10 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/3

droga wewnętrzna

3

424/130

424/131

3040

94 240

10 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/5

droga wewnętrzna

4

424/146

424/148

4100

127 100

13 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

436/10

droga wewnętrzna

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będąca główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej (nieurządzonej). Działki nieuzbrojone. Do granic kompleksów działek doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Możliwość wykonania przyłącza energetycznego. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 04 października 2013 r. w godz. od 1300 do 1330.

 

Rokowania odbędą się w dniu 18 października 2013 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 marca 2013 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 28 maja 2013 r.

Pierwsze rokowania odbyły się w dniu 06 sierpnia 2013 r.

 

Warunki rokowań:

1.      Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w terminie do dnia 15 października 2013 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot rokowań, zachodzi zatem obowiązek wpłaty zaliczki ze wskazaniem nieruchomości, którą uczestnik rokowań zamierza nabyć.

2.      Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Rzęskowie …(wymienić nieruchomość, której dotyczy zgłoszenie)”, w terminie do dnia 15 października 2013 r.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (maksymalnie 2 raty roczne po 50%, I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, II rata płatna do dnia 30 czerwca 2014 r.),

-          kopię dowodu wpłaty zaliczki.

4.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5.      Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6.      Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zalicza ulega przepadkowi.

7.      Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8.      Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu

9.      Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach lub pod nr tel. 91 384 2407 w. 16. 

 

Pliki do pobrania:

- plan nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA