przejdź do treści
UE
dnia 30.01.2014 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Płotach stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO  ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,  stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie nr 4 miasta Płoty przy ul. Podgórnej,  dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00042043/0.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

1

359/4

0,1692

37 000

4.000,00

2

359/5

0,1647

36 000

4.000,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, położone w południowej części miasta Płoty, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy. Oddalone o ok. 600 m od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych, magazynowo-warsztatowych, odłogowane tereny rolne oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, dla przedmiotowych działek – podmiejskie tereny mieszkalne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 20 lutego 2014 r. w godz. od 1200 do 1230.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia  4 marca 2014 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2014 r. o godz. 1400 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 października 2013 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 10 stycznia 2014 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 

Do pobrania:

- mapa ewidencyjna
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA