przejdź do treści
UE
dnia 07.02.2014 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pogorzelicy stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pogorzelicy, gm. Rewal, powiat gryficki.

 

Nieruchomość położona w obrębie Pogorzelica, gm. Rewal, składająca się z działek nr:

 

1. działka nr 74/2 o pow. 2.4237 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 36, KW nr SZ1G/00006330/5, zabudowana:

-  budynek wczasowy, łącznik, stołówka z kuchnią o łącznej pow. użytkowej 3871 m2;

-  budynek wczasowy A o pow. użytkowej 329 m2;

-  budynek wczasowy B o pow. użytkowej 202 m2;

-  budynek świetlicy o pow. użytkowej 394 m2;

-  budynek gospodarczy o pow. użytkowej 47 m2;

-  budynek magazynowy o pow. użytkowej 20 m2;

-  budynek garażowy 4 stanowiskowy o pow. użytkowej 98 m2

-  domki campingowe 9 szt. każdy o pow. użytkowej 42 m2;

 

2. działka nr 250 o pow. 0.7078 ha położona przy ul. Bursztynowej, KW nr SZ1G/00010210/9, zabudowana:

- budynek wczasowy Gryf o pow. użytkowej 732 m2;

- budynek wczasowy Mewa o pow. użytkowej 732 m2.

 

Nieruchomość położona na obszarze pasa ochronnego. Nieruchomość bezpośrednio granicząca z plażą, usytuowana w północnej części nadmorskiej miejscowości Pogorzelica, w pierwszej linii zabudowy od plaży, przy ul. Wojska Polskiego (główna ulica miejscowości) i ul. Bursztynowej (zejście na plażę). Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta, teren pofałdowany. Nieruchomość porośnięta lasem sosnowym, ogrodzona płotem z siatki stalowej.

Nieruchomość obciążona nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 74/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 74/1 – zabudowanej trafostacją.

Na przedmiotową nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 30 września 2016 r., z przeznaczeniem na działalność ośrodka wypoczynkowego.

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal – strefa turystyczno-osiedleńcza w zieleni leśnej.

 

Cena wywoławcza – 10.050.000 zł

Wadium – 1.000.000 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

 

Okazanie nieruchomości nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 08 kwietnia 2014 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2014 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, będzie on zobowiązany do przedłożenia do umowy notarialnej zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. W razie nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od zakończenia przetargu, Starosta Gryficki będzie miał prawo uznać, że z przyczyn leżących po stronie nabywcy zawarcie umowy stało się niemożliwe, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, pok. 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o przetargu wraz z mapą i opisem budynków dostępne są na stronie internetowej www.gryfice.pl. a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 

 

Do pobrania:

- mapa działek

- opis budynków
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA