przejdź do treści
UE
dnia 11.04.2014 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO 

ogłasza II rokowania na sprzedaż

 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfickiego,

położonych przy ul. Klifowej w REWALU, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza

netto (zł)

Zaliczka

(zł)

1

469

1044

nieruchomość gruntowa zabudowana

3 domkami letniskowymi o konstrukcji drewnianej o pow. użytkowej 29 m2 każdy

396 720

40 000

2

470

952

nieruchomość gruntowa zabudowana

domkiem higieniczno-sanitarnym o pow. użytkowej 42 m2

361 760

40 000

Nieruchomości położone w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, przy ul. Klifowej, w odległości około 150 m do brzegu Morza Bałtyckiego. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1G/00013221/0. Uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9 przeznaczonej na poszerzenie ul. Klifowej.

Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy: zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maksymalnie 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450 m2, możliwa funkcja gastronomiczna, bez stosowania urządzeń nagłaśniających.

Rokowania odbędą się w dniu 13 czerwca 2014 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniu 16 maja 2014 r. w godz. 1200 - 1230, lub po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 kwietnia 2013 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 02 sierpnia 2013 r.

Pierwsze rokowania odbyły się w dniu 8 listopada 2013 r.

 

Warunki rokowań:

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot rokowań, zachodzi zatem obowiązek wpłaty zaliczki ze wskazaniem nieruchomości, którą uczestnik rokowań zamierza nabyć.

2. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Rewalu przy ul. Klifowej ... (wymienić nieruchomość, której dotyczy zgłoszenie)", w terminie do dnia 10 czerwca 2014 r.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie mniej niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 2 raty roczne po 50%, I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, II rata płatna do dnia 30 czerwca 2015 r.),

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6. Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zalicza ulega przepadkowi.

7. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu

9. Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia i zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 


 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa

- zdjęcie satelitarne 

- plan nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA