przejdź do treści
UE
dnia 07.05.2014 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rzęskowie stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego, położonej w Rzęskowie, gm. Gryfice,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4

 

 

Nr działki

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Minimalne postąpienie (zł)

439/3

6348

140.000,00

15.000,00

1.400,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w okolicy kompleksu nowowydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy, w obszarze nieużytków i terenów zadrzewionych, w pobliżu granic administracyjnych miasta Gryfice. Na działce sąsiedniej, od strony wschodniej, trwa budowa obiektu związanego z opieką zdrowotną. Odległość do centrum miasta – około 2 km. W okolicy około 200 m przebiega droga Gryfice – Niechorze. Północna część działki porośnięta jest samosiejkami liściastymi  i iglastymi, okolica zadrzewiona. Działka nieuzbrojona.

 

Warunki zagospodarowania:

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryficegrunty orne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 26 maja 2014 r. w godz. od 1200 do 1230.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. O/Gryfice, w terminie do dnia 6 czerwca 2014 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.  Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA