przejdź do treści
UE
dnia 19.05.2014 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

INFORMACJA STAROSTY POWIATU GRYFICKIEGO

do ogłoszonych rokowań, które odbędą się w dniu 22 lipca 2014 r.

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

położonej w Pogorzelicy, gm. Rewal, powiat gryficki, składającej się z działek nr 74/2 i 250,

zabudowanej budynkami ośrodka wczasowego.

 

              Zgodnie z §26 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 ze zm.) do zgłoszenia udziału w rokowaniach należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,  w przypadku osób wymienionych w §5 rozporządzenia.


STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pogorzelicy, gm. Rewal, powiat gryficki.

 

Nieruchomość położona w obrębie Pogorzelica, gm. Rewal, składająca się z działek nr:

 

1. działka nr 74/2 o pow. 2.4237 ha położona przy ul. Wojska Polskiego 36, KW nr SZ1G/00006330/5, zabudowana:

-  budynek wczasowy, łącznik, stołówka z kuchnią o łącznej pow. użytkowej 3871 m2;

-  budynek wczasowy A o pow. użytkowej 329 m2;

-  budynek wczasowy B o pow. użytkowej 202 m2;

-  budynek świetlicy o pow. użytkowej 394 m2;

-  budynek gospodarczy o pow. użytkowej 47 m2;

-  budynek magazynowy o pow. użytkowej 20 m2;

-  budynek garażowy 4 stanowiskowy o pow. użytkowej 98 m2

-  domki campingowe 9 szt. każdy o pow. użytkowej 42 m2;

 

2. działka nr 250 o pow. 0.7078 ha położona przy ul. Bursztynowej, KW nr SZ1G/00010210/9, zabudowana:

- budynek wczasowy Gryf o pow. użytkowej 732 m2;

- budynek wczasowy Mewa o pow. użytkowej 732 m2.

 

Nieruchomość położona na obszarze pasa ochronnego. Nieruchomość bezpośrednio granicząca z plażą, usytuowana w północnej części nadmorskiej miejscowości Pogorzelica, w pierwszej linii zabudowy od plaży, przy ul. Wojska Polskiego (główna ulica miejscowości) i ul. Bursztynowej (zejście na plażę). Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej. Kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta, teren pofałdowany. Nieruchomość porośnięta lasem sosnowym, ogrodzona płotem z siatki stalowej.

Nieruchomość obciążona nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 74/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 74/1 – zabudowanej trafostacją.

 

Na przedmiotową nieruchomość zawarta jest umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 30 września 2016 r., z przeznaczeniem na działalność ośrodka wypoczynkowego.

 

Przeznaczenie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal – strefa turystyczno-osiedleńcza w zieleni leśnej.

 

Cena wywoławcza – 10.050.000 zł

Zaliczka – 1.000.000 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.).

 

Rokowania odbędą się w dniu 22 lipca 2014 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Okazanie nieruchomości nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2014 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 11 kwietnia 2014 r.

 

Warunki rokowań:

1.      Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie w terminie do dnia 18 lipca 2014 r. zaliczki w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.). W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego  w Gryficach.

2.      Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Pogorzelicy”, w terminie do dnia 18 lipca 2014 r.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę (nie mniej niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 10 rat rocznych, w tym pierwsza rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy).

4.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5.      Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6.      Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zalicza ulega przepadkowi.

7.      Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8.      Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu

9.      Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia i zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

W sprawach dotyczących rokowań stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania: 

- plan działek

- opis budynków

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA