przejdź do treści
UE
dnia 31.07.2014 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4.

 

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Zaliczka

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/19

3016

93 496

9 000

zabudowa usługowa usług nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne usługi turystyki – pensjonaty z  usługami

2

424/153

1278

39 618

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

3

424/156

1660

57 096

6 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

4

424/160

2050

69 186

7 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

5

424/162

1413

49 439

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

6

424/163

1428

44 268

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

7

424/183

1357

42 067

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

8

424/184

1495

46 345

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

9

424/193

890

33 226

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

10

424/194

1253

38 843

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

11

424/195

1129

34 999

3 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

12

424/196

1026

37 442

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

wraz z udziałem do 1/9 części w działce nr 424/209

1/9 z 1636

droga wewnętrzna

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki nieuzbrojone. Do granicy kompleksów działek doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 19 sierpnia 2014 r. w godz. od 1300 do 1330.

 

Rokowania odbędą się w dniu 02 września 2014 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym  w Gryficach,  Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 lutego 2014 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 01 lipca 2014 r.

 

Warunki rokowań:

1.      Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. zaliczki w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.). W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot rokowań, zachodzi zatem obowiązek wpłaty zaliczki ze wskazaniem nieruchomości, którą uczestnik rokowań zamierza nabyć.

2.      Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Rzęskowie …(wymienić nieruchomość, której dotyczy zgłoszenie)”, w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r. do godz. 1500.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 2 raty roczne po 50%, I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, II rata płatna do dnia 30 czerwca 2015 r.),

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.

4.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5.      Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6.      Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zaliczka ulega przepadkowi.

7.      Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8.      Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

9.      Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

W sprawach dotyczących rokowań stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania: 

- plan działek
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA