przejdź do treści
UE
dnia 23.02.2015 roku

Ogłoszenie o najmie nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, położonej przy ul. Klifowej 17 w Rewalu, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie.

 

Nieruchomość stanowiąca bazę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu, zlokalizowanego na działce nr 313/1 o pow. 0.7715 ha, położonej w Rewal przy ul. Klifowej 17, gm. Rewal, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW nr 37504, zabudowana budynkiem szkoły i internatu.

Łączna ilość miejsc noclegowych200. Obiekt posiada własną wyposażoną kuchnię, stołówkę, gabinet pomocy przedmedycznej, świetlice, salę gimnastyczną, boisko trawiaste.

Obiekt usytuowany jest w północno-wschodniej części miejscowości Rewal, w odległości około 50 m od plaży i około 1000 m od centrum Rewala.

Dodatkowo istnieje możliwość udostępnienia kompleksu 6 działek zabudowanych domkami letniskowymi z przeznaczeniem na pole campingowonamiotowe.

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego: strefa turystyczno-osiedleńcza.

 

Cena wywoławcza czynszu – 125.000 zł netto

Wadium – 12.000 zł

Do wylicytowane ceny czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Wszelkie koszty związane z eksploatacją obiektu, w tym: wywóz nieczystości stałych obciążają Najemcę

Okres najmu – 2,5 miesiąca

 

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 06 marca 2015 r. w godz. od 1200 do 1300, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych lub po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 24 marca 2015 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Warunkiem podpisania umowy dla najemcy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w formie gotówki, hipoteki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty czynszu najmu, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez najemcę wpłat należnych z tytułu umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy najmu w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dyrektor MOW w Rewalu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w MOW w Rewalu ul. Klifowa 17, tel. 663 065 306, 91 3862691, 91 3862591, e-mail dyrektormow@gryfice.pl, w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach tel. 91 3842407 lub u Sekretarza Powiatu Gryfickiego tel. 603 794 785.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na:

- tablicy ogłoszeń MOW w Rewalu przy ul. Klifowej 17 oraz dostępne jest na stronie internetowej mow-rewal.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej,

 

- tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy pl. Zwycięstwa 37, IV piętro oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej. http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- wykaz wyposażenia kuchni

- wykaz wyposażenia drobnego

- wykaz wyposażenia pomieszczeń
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA