przejdź do treści
UE
dnia 05.03.2015 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie nr 4 miasta Płoty przy ul. Podgórnej, dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00042043/0.

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Zaliczka

(zł)

1

359/4

0,1692

29 600

3.000,00

2

359/5

0,1647

28 800

3.000,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, położone w południowej części miasta Płoty, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy. Oddalone o ok. 600 m od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych, magazynowo-warsztatowych, odłogowane tereny rolne oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Warunki zagospodarowania:

Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, dla przedmiotowych działek – podmiejskie tereny mieszkalne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 25 marca 2015 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu  obecności przez zainteresowanych.

 

Rokowania odbędą się w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 października 2013 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 10 stycznia 2014 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 07 marca 2014 r.

Czwarty przetarg odbył się w dniu 09 maja 2014 r.

Piąty przetarg odbył się w dniu 15 lipca 2014 r.

Szósty przetarg odbył się w dniu 30 września 2014 r.

Rokowania odbyły się w dniu 16 stycznia 2015 r.

 

Warunki rokowań:

1.      Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 r. zaliczki w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r.  Nr 207 poz. 2108 ze zm.). W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot rokowań, zachodzi zatem obowiązek wpłaty zaliczki ze wskazaniem nieruchomości, którą uczestnik rokowań zamierza nabyć.

2.      Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Płotach …(wymienić nieruchomość, której dotyczy zgłoszenie)”, w terminie do dnia 07 kwietnia 2015 r. do godz. 1500.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 3 raty roczne,     w tym I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.

4.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5.      Osoby przystępujące do rokowań powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6.      Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zaliczka ulega przepadkowi.

7.      Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8.      Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

9.      Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

W sprawach dotyczących rokowań stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa ewidencyjna
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA