przejdź do treści
UE
dnia 16.04.2015 roku

Ogłoszenie o najmie nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rewalu przy ul. Klifowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 

Nieruchomość niezabudowana, położona nad morzem w Rewalu przy ul. Klifowej, składająca się z części działki nr 585/6 położonej w obrębie Rewal 1, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00040925/3 i części działki nr 438/7 położonej w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00042573/4, o łącznej pow. 270 m2, przeznaczona na działalność usługową handlową i gastronomiczną. Nieruchomość położona jest na terenie pasa technicznego wybrzeża  morskiego.

 

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: strefa gospodarki leśnej – ograniczenia wynikające z funkcji ochronnej, teren promenad nadmorskich.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu najmu (netto) – 39.000,00 zł

Wadium wynosi                                                             –   4.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu najmu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

Okres najmu – 3 lata.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 18 maja 2015 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315), o godz. 12.00.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa najmu może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Warunkiem podpisania umowy dla najemcy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu najmu, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez najemcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu w wyznaczonym miejscu i czasie.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Z projektem umowy najmu można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach przy ul. Dworcowej 23, (pok. 13) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa nieruchomości

- zalecenia Urzędu Morskiego

- projekt umowy najmu
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA