przejdź do treści
UE
dnia 17.09.2015 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00037083/4

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/19

3016

88 900

9 000

zabudowa usługowa usług nieuciążliwych z towarzyszącą funkcją mieszkaniową jednorodzinną, dopuszczalne usługi turystyki – pensjonaty z  usługami

2

424/223

2126

63 300

6 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

3

424/224

1560

46 000

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

4

424/226

1535

45 300

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

5

424/227

1428

42 100

4 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

6

424/228

1334

39 300

4 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

7

424/229

1430

45 200

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

8

424/230

1400

42 000

4 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

9

424/231

1400

41 300

4 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Dojazd do działek nieurządzoną gruntową drogą gminną. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z działki drogowej nr 424/207.  Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 2 października 2015 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Rokowania odbędą się w dniu 20 października 2015 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym  w Gryficach,  Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 czerwca 2015 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 28 sierpnia 2015 r.

 

Warunki rokowań:

1.      Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie w terminie do dnia 16 października 2015 r. zaliczki w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.). W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot rokowań, zachodzi zatem obowiązek wpłaty zaliczki ze wskazaniem nieruchomości, którą uczestnik rokowań zamierza nabyć.

2.      Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Rzęskowie …(wymienić nieruchomość, której dotyczy zgłoszenie)”, w terminie do dnia 16 października 2015 r. do godz. 1500.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 3 raty roczne, I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, II rata płatna do dnia 30 czerwca 2016 r., III rata płatna do dnia 30 czerwca 2017 r.).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.

4.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5.      Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6.      Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zaliczka ulega przepadkowi.

7.      Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8.      Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

9.      Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

W sprawach dotyczących rokowań stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- plan nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA