przejdź do treści
UE
dnia 05.01.2016 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Płotach stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego,

położonych w obrębie nr 4 miasta Płoty przy ul. Podgórnej,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00042043/0

 

Lp.

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

1

359/4

0,1692

39 000

4.000,00

2

359/5

0,1647

38 000

4.000,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomości niezabudowane, położone w południowej części miasta Płoty, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy. Oddalone o ok. 600 m od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych, magazynowo-warsztatowych, odłogowane tereny rolne oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Działki nieuzbrojone. Przedmiotowe nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Warunki zagospodarowania:

Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty, dla przedmiotowych działek – podmiejskie tereny mieszkalne.

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 25 stycznia 2016 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 9 lutego 2016 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t..). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej                           w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

 

Do pobrania:

- mapa geodezyjna
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA