przejdź do treści
UE
dnia 22.07.2016 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości stanowiących własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU GRYFICKIEGO

 

Nieruchomość położona w centrum miasta Płoty przy ul. Sienkiewicza 3 w obrębie nr 3 miasta Płoty, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW SZ1G/00030519/1.

Nieruchomość składa się z:

-          gruntu o pow. 20013 m2 stanowiącego część działki nr 495/5 o pow. całkowitej 91129 m2,

-          budynku Nowego Zamku w Płotach o pow. użytkowej 3507,4 m2.

Nieruchomość wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego pod nr A-281.

 

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty: park, postulowana strefa ochrony archeologicznej (WIII), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (A), korytarz ekologiczny, obszary o walorach kwalifikujących do uznania za „obszar chronionego krajobrazu”, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).

Część nieruchomości zabudowana budynkiem Nowego Zamku wraz z terenem przyległym objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w którym przeznaczona jest na teren usług oświaty rolniczej, obiekt o szczególnych walorach historycznych podlegający ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – do podtrzymania z możliwością adaptacji obiektu na funkcję hotelarską – usług turystycznych. Obiekt zapisany w rejestrze zabytków pod poz. nr 795 położony w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Zalecane jest połączenie terenu parku z zespołem hotelowym.

 

Nieruchomość przeznaczona do prowadzenia działalności turystycznej, hotelarskiej, wypoczynkowej, szkoleniowej lub innej mającej wpływ na rozwój Powiatu Gryfickiego, w tym tworzenie stanowisk pracy.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 1.000 zł netto.

Wadium – 200 zł.

Okres dzierżawy – do 50 lat.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Pisemne oferty należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa Zamku w Płotach” w terminie do dnia 22 sierpnia 2016 r. do godz. 1500.

Pisemna oferta powinna zawierać:

-          imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia oferty,

-          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-          oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu dzierżawy i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,

-          oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

-          opis proponowanej do prowadzenia działalności wraz z koncepcją zagospodarowania, wielkością zatrudnienia, rocznymi nakłady inwestycyjnymi i okresem dzierżawy.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, pok. nr 315, III piętro, o godz. 1100.

 

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1.      kierunek zagospodarowania-przeznaczenie – 40% (wpływ na rozwój Powiatu Gryfickiego w tym wielkość zatrudnienia na dzierżawionej nieruchomości);

2.      roczne nakłady inwestycyjne – 40%;

3.      okres dzierżawy – 10% (wyżej oceniany dłuższy okres dzierżawy);

4.      roczny czynsz dzierżawny – 10%.

 

Przed podpisaniem umowy dzierżawca będzie zobowiązany do:

-          złożenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową do 100.000 zł na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych przez dzierżawcę, a nie pokrytych przez niego w terminie 30 dni od daty wezwania,

-          przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą zaproponowany roczny czynsz dzierżawny brutto, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 17 maja 2016 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W sprawach dotyczących przetargu stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

 

Okazanie nieruchomości możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z zainteresowanymi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, tel. 91 3842407, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy pl. Zwycięstwa 37, IV piętro oraz dostępne jest wraz opisem nieruchomości i projektem umowy dzierżawy na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu może podlegać sprzedaży na rzecz wybranego w przetargu dzierżawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 

Do pobrania:

opis nieruchomości

umowa dzierżawy

zasady oceny ofert

formularz ofertowy

mapa obszaru do dzierżawy

mapa działki

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA