przejdź do treści
UE
dnia 28.07.2016 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Pobierowie stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO

ogłasza VII przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pobierowo, gmina Rewal,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00040884/3

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

nieruchomości

(m2)

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Nieruchomości sąsiednie (nr działek)

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

1012/2

166

65.000

6.500

536, 578, 1013/1, 1012/1

Pobierowo

Tereny zieleni urządzonej

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części miejscowości Pobierowo przy ul. Ciechanowskiej. Otoczenie stanowi osiedle domków mieszkalnych i letniskowych oraz budynki wczasowe, usytuowane wśród zieleni wysokiej. Odległość od morza – 50 m, odległość od centrum Pobierowa – 700 m. Teren nieuzbrojony, zadrzewiony, pofałdowany o deniwelacji do 4 m, kształt działki zbliżony do kwadratu, brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.  Działka z widokiem na morze.

 

Okazanie granic nieruchomości możliwe po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z  zainteresowanymi.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które posiadają prawo własności do nieruchomości sąsiedniej wymienionej w kolumnie oznaczonej jako „nieruchomości sąsiednie (nr działek)” oraz wniosą w terminie do dnia 30 sierpnia 2016 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810  w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Gryficach, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 września 2016 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 kwietnia 2015 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 25 czerwca 2015 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 11 sierpnia 2015 r.

Czwarty przetarg odbył się w dniu 9 lutego 2016 r.

Piąty przetarg odbył się w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Szósty przetarg odbył się w dniu 23 czerwca 2016 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA