przejdź do treści
UE
dnia 26.04.2017 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,1060 ha, stanowiąca część działki nr 10/8 położonej nad morzem w obrębie Mrzeżyno 1, gmina Trzebiatów, w pasie technicznym wybrzeża, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW nr SZ1G/00041979/3, przeznaczona na działalność  handlowo-usługową.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: UT.03 – tereny obiektów i urządzeń turystycznych i sportowych. Dopuszczalna lokalizacja obiektu dla potrzeb obsługi plaży w formie lekkiego, parkowego pawilonu, mieszczącego toalety, wypożyczalnię sprzętu plażowego oraz funkcje handlu i gastronomii.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (netto) – 22.567,40 zł

Wadium wynosi                                                                           –   2.500,00 zł

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

Okres dzierżawy – 10 lat.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 26 maja 2017 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w Banku PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315), o godz. 12.00.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Warunkiem podpisania umowy dla dzierżawcy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawy, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy na czas trwania umowy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach przy ul. Dworcowej 23, (pok. 13) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.gryfice.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

 

Do pobrania:

- projekt umowy

- zalecenia Urzędu Morskiego w Szczecinie

- mapa nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA