przejdź do treści
UE
dnia 10.08.2017 roku

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego, położonej przy ul. 3 Maja 22 w Gryficach

 

Nieruchomość oznaczona nr działki 47 o pow. 1652 m2 położona w obrębie nr 5 miasta Gryfice, przy ul. 3 Maja 22, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gryficach księga wieczysta KW nr SZ1G/00030522/5, zabudowana budynkiem sali sportowej.

 

Nieruchomość położona w centralnej części miasta. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz obiekty policji i straży pożarnej. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja i gaz. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej, kształt regularny, teren płaski.

 

Opis budynku: budynek wolnostojący, wykonany w technologii tradycyjnej, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, ilość kondygnacji – 1 (częściowo 2). Instalacje – woda, kanalizacja, energia elektryczna 230/380 V, c.o. (piec węglowy). Obiekt rozbudowany w 1950 r. na bazie przedwojennego budynku. Stan techniczny zadawalający, standard obiektu niski, średni stopień zużycia elementów budynku – 60%. W budynku znajduje się część administracyjna (biuro i pomieszczenie socjalne), sala gimnastyczna, szatnie, WC, pom. gospodarcze, kotłownia. Powierzchnia użytkowa 575,76 m2, kubatura 3895 m3.

 

Zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gryfice – strefa zabudowy mieszkaniowej z usługami.

 

Cena wywoławcza – 595.000 zł

Zaliczka – 60.000 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 15 września 2017 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Rokowania odbędą się w dniu 17 października 2017 r. o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 12 maja 2017 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 28 lipca 2017 r.

 

Warunki rokowań:

1. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie w terminie do dnia 12 października 2017 r. zaliczki w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia zaliczki w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzone przez bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

2. Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na nieruchomość w Gryficach”, w terminie do dnia 12 października 2017 r. do godz. 1500.

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 3 raty, z czego I rata płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, a III rata płatna do dnia 1 września 2018 r.).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w §5 powołanego wcześniej rozporządzenia.

4. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

6. Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zaliczka ulega przepadkowi.

7. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu.

9. Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

W sprawach dotyczących rokowań stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

 

Ogłoszenie o rokowaniach wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA