przejdź do treści
UE
dnia 29.12.2017 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego, położonej przy ul. Klifowej w REWALU

 

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr działki 313/3 o pow. 1663 m2, położona w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, przy ul. Klifowej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gryficach księga wieczysta nr SZ1G/00037504/2.

 

Nieruchomość położona we wschodniej części miejscowości Rewal, w odległości 50 m od morza i 200 m do zejścia na plażę. Otoczenie stanowi Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, zabudowa mieszkalna i mieszkalno-pensjonatowa, zadrzewiony pas techniczny, zejście na plażę oraz działki budowlane. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej, kształt działki nieregularny wydłużony, teren pofałdowany, zadrzewiony.

Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz – dostępne z ul. Klifowej.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal znajduje się w strefie turystyczno-osiedleńczej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przestrzegania zaleceń i warunków Urzędu Morskiego w Szczecinie zawartych w piśmie GPG II 60722–Re/10/4/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Cena wywoławcza – 850.000 zł netto

Wadium – 85.000 zł

 

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 09 lutego 2018 r. w godz. od 1200 do 1300, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 27 lutego 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 02 marca 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest wraz z zaleceniami Urzędu Morskiego w Szczecinie na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa ewidencyjna

- mapa zasadnicza

- zdjęcia nieruchomości

- warunki Urzędu Morskiego
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA