przejdź do treści
UE
dnia 23.03.2018 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o  art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej,

położonej w Rewalu przy ul. Klifowej,

NA   TARASIE  WIDOKOWYM

 stanowiącej własność Skarbu Państwa

 na okres trzech lat

 

Nieruchomość niezabudowana, położona na tarasie widokowym, nad morzem w Rewalu przy  ul. Klifowej, składająca się z części działki nr 585/6 położonej w obrębie Rewal 1, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00040925/3 i części działki nr 438/7 położonej w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00042573/4, o łącznej powierzchni 270 m2, przeznaczona się na działalność gospodarczą (handel, gastronomia, rekreacja). Nieruchomość położona jest na terenie pasa technicznego wybrzeża  morskiego.

 

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: ograniczenia wynikające z funkcji ochronnej, teren promenad nadmorskich.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (netto) – 50 000,00 zł

Wadium wynosi                                                           – 10 000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu zostanie doliczony 23 % podatek Vat.  

                       

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 7 maja 2018r. wadium w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr  03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz  zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

 

Przetarg odbędzie się 11 maja 2018r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315), o godz. 12.00.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. 

Warunkiem podpisania umowy będzie złożenie przez Dzierżawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawy powiększonego o 10%, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierzawcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości.  Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wymaganej wysokości czynszu dzierżawy.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu zostały umieszczone pod niniejszym ogłoszeniem.   

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37  oraz w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach przy ul. Dworcowej 23, I piętro, pok. 12, 13, tel. nr 913842407.

 

Informacje o ogłoszeniu przetargu opublikowano na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także  w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- umowa dzierżawy

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA