przejdź do treści
UE
dnia 23.07.2018 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD  POWIATU  GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/163

1428

SZ1G/00037083/4

47 124

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – 19 MN,U,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

2

424/184

1495

49 335

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – 4 MN,U,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

3

424/194

1253

41 349

4 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – 19 MN,U,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

4

424/195

1129

37 257

4 000

5

424/223

2126

70 158

7 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 10 MN,

 max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m,

6

424/227

1428

47 124

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 10 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2÷3 kondygnacje – 11÷12 m

7

424/263

1543

50 919

5 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 9 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

8

424/265

1324

43 692

4 500

9

424/268

1711

56 463

6 000

10

424/269

1845

60 885

6 500

10

424/272

1432

47 256

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 9 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m, dopuszcza się 3 kondygnacje do 12m

12

424/231

1400

SZ1G/00046136/7

46 200

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 10 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Dojazd do działek nieurządzonymi gruntowymi drogami gminnymi. Tereny wokół działek słabo zagospodarowane, nieliczna zabudowa, kształt działek dość regularny. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z działek drogowych nr 424/207, 424/177.  Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe.

 

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 7 sierpnia 2018 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 czerwca 2018 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnejw ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf.

 

Dodatkowe informacje o niniejszym przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

mapa nieruchomości 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA