przejdź do treści
UE
dnia 01.10.2018 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Płotach stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

 

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 j.t. ze zm.)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego,

położonej w obrębie nr 4 miasta Płoty przy ul. Podgórnej,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00030519/1

 

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

359/6

0,0614

36 000,00

4 000,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w południowej części miasta Płoty, oddalona ok. 500 m od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych, magazynowo-warsztatowych, odłogowane tereny rolne oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nieuzbrojona, teren płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta, zapewniający możliwość optymalnego zagospodarowania, zadrzewienia brak.

W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ustanowienia służebności przejazdu i przechodu oraz informacja o wpisie do rejestru zabytków. Wpisy nie obciążają działki nr 359/6.

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach, który zostanie wygaszony po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

 

Warunki zagospodarowania:

Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty – usługi – oświaty, sportu, turystyki, administracji kultury w tym obiekty sakralne; szkoła; postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 15 października 2018 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 8 listopada 2018 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6 czerwca 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 28 sierpnia 2018 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 

Do pobrania:

- mapa nieruchomości 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA