przejdź do treści
UE
dnia 13.12.2018 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości położonych w Mrzeżynie stanowiących własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2018 poz. 2204).

 

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 10-cio letnią nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

położonej przy zejściu na plażę przy ul. Marynarskiej w Mrzeżynie

 

Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2019 r. o godzinie 12:00

w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315)

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o pow. 1060 m2, stanowiąca część działki nr 10/10 wcześniej oznaczonej numerem 10/8, położonej nad morzem, w obrębie Mrzeżyno 1, gmina Trzebiatów, w pasie technicznym wybrzeża, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW nr SZ1G/00041979/3, przeznaczona na działalność handlowo-usługową.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: UT.03 – tereny obiektów i urządzeń turystycznych i sportowych. Dopuszczalna lokalizacja obiektu dla potrzeb obsługi plaży w formie lekkiego, parkowego pawilonu, mieszczącego toalety, wypożyczalnię sprzętu plażowego oraz funkcję handlu i gastronomii.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (netto) – 22.567,40 zł

Wadium wynosi 2.500,00 zł

Do wylicytowanej ceny rocznego czynszu dzierżawy zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 11 lutego 2019r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach  nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzone przez Bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

Osoby dokonujące wpłaty wadium przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Warunkiem umowy dzierżawy będzie złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawy powiększonej o 10 %, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy na czas trwania umowy.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 i przy ul. Dworcowej 23 oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

 

Do pobrania:

- umowa dzierżawy z załącznikami

 

 








powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA