przejdź do treści
UE
dnia 01.04.2019 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Płotach stanowiących własność powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 j.t. ze zm.)

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego,

położonej w obrębie nr 4 miasta Płoty przy ul. Podgórnej,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00030519/1

 

Nr działki

Powierzchnia

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

359/6

0,0614

36 000,00

4 000,00

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w południowej części miasta Płoty, oddalona ok. 500 m od centrum miasta. Otoczenie tworzy zespół obiektów szkolnych, magazynowo-warsztatowych, odłogowane tereny rolne oraz powstające osiedle domów jednorodzinnych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nieuzbrojona, teren płaski, kształt działki zbliżony do prostokąta, zapewniający możliwość optymalnego zagospodarowania, zadrzewienia brak.

Nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Płotach, który zostanie wygaszony po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.

W dziale III księgi wieczystej widnieją wpisy dotyczące ustanowienia służebności przejazdu i przechodu oraz informacja o wpisie do rejestru zabytków. Wpisy nie obciążają działki nr 359/6.

Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

 

 

Warunki zagospodarowania:

Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty – usługi – oświaty, sportu, turystyki, administracji kultury w tym obiekty sakralne; szkoła; postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1).

 

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 15 kwietnia 2019 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 16 maja 2019 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 6 czerwca 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 28 sierpnia 2018 r., trzeci przetarg odbył się w dniu 14 listopada 2018 r., czwarty przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2019 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA