przejdź do treści
UE
dnia 05.09.2019 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 j.t. ze zm.)

ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

netto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/163

1428

SZ1G/00037083/4

47 124

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – 19 MN,U,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

2

424/194

1253

41 349

4 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – 19 MN,U,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

3

424/195

1129

37 257

4 000

4

424/223

2126

70 158

7 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 10 MN,

 max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m,

5

424/265

1324

43 692

4 500

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 9 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m

6

424/268

1711

56 463

6 000

7

424/272

1432

47 256

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 9 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m, dopuszcza się 3 kondygnacje do 12m

8

424/231

1400

SZ1G/00046136/7

46 200

5 000

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 10 MN,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m

Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Dojazd do działek nieurządzonymi gruntowymi drogami gminnymi. Tereny wokół działek słabo zagospodarowane, nieliczna zabudowa, kształt działek dość regularny. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z działek drogowych nr 424/207, 424/177. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe. Nieruchomości nie są obciążone innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 26 września 2019 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 9 października 2019 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 czerwca 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 31 sierpnia 2018 r., trzeci przetarg odbył się w dniu 20 listopada 2018 r., czwarty przetarg odbył się w dniu 15 lutego 2019 r., piąty przetarg odbył się w dniu 17 maja 2019 r., szósty przetarg odbył się w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf.

Dodatkowe informacje o niniejszym przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania: 

mapa nieruchomości

- uchwała rady miejskiej
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA