przejdź do treści
UE
dnia 06.03.2020 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pruszczu stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiących własność Skarbu Państwa,

położonej w obrębie Pruszcz, gmina Brojce,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00043019/0.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działek)

 

Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych

Powierzchnia

nieruchomości

 

Cena wywoławcza

netto

Wadium

(zł)

Przeznaczenie działek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brojce

1

 

212/1

 

RIVb o pow. 1,5985 ha

5,3761 ha

50 000 zł

10 000 zł

Obszar preferowanej i dominującej funkcji rolniczej

Ps IV o pow. 3,7776 ha

 Cena zbycia zwolniona z podatku VAT .

Przetarg odbędzie się 8 maja 2020 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do 4 maja 2020 r.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość rolna położona w kompleksie działek rolnych, w południowej części obrębu, przy drodze łączącej miejscowość Pruszcz z drogą relacji Gryfice – Brojce. Działka o nieregularnym kształcie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 4 maja 2020 r. wadium w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Osoba przystępująca do przetargu a następnie nabywająca nieruchomość rolna musi spełnić warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362). Jeśli do przetargu przystąpi osoba, która nie spełni warunków przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i nie będzie mogła zawrzeć umowy notarialnej, to wpłacone wadium ulega przepadkowi. Ciężar odpowiedzialności za ocenę, czy uczestnik przetargu, spełnia warunki ustalone w ustawie o ustroju rolnym spoczywa na uczestniku przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 11.10.2019r, drugi 31.01.2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=210399.
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA