przejdź do treści
UE
dnia 06.03.2020 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Trzebuszu stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 65) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż 2/12 udziału w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o nr 122, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

położonej w obrębie Trzebusz, gmina Trzebiatów,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00000660/5. 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

 

Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych

Powierzchnia

nieruchomości

 

Cena wywoławcza

netto

Wadium

(zł)

Przeznaczenie działek w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów

1

 

122

 

B-RIVa o pow. 0,41 ha

0,44 ha

18 000 zł

3 500 zł

Obszar preferowanej   i dominującej funkcji rolniczej

   W o pow. 0,03 ha

 Cena zbycia zwolniona z  podatku VAT .

 Przetarg odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do dnia 20 kwietnia 2020 r.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w centrum wsi Trzebusz. Na nieruchomości znajdują się budynki użytkowane przez współwłaścicieli nieruchomości:

·        budynek mieszkalny (na mapie135) o powierzchni zabudowy 266 m2, rok budowy 1939,

·        budynek gospodarczy (na mapie 137) dla rolnictwa o powierzchni zabudowy 555 m2, rok budowy 1939,

·        budynek mieszkalny (na mapie 313) o powierzchni zabudowy 69 m2, rok budowy 2010.

Na nieruchomości posadowiony był jeszcze jeden budynek gospodarczy dla rolnictwa, przypadający do użytkowania Skarbowi Państwa, który uległ spaleniu. Zgodnie ze stanem użytkowania udział Skarbu Państwa przypada wyłącznie do gruntu. Budynki istniejące według spokojnego stanu użytkowania przypadają pozostałym współwłaścicielom działki. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ze Studium Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiatów – tekst ujednolicony zał. Nr 1 do Uchwały Rady gminy Trzebiatów Nr XLVII/403/18 z dnia 29 marca 2018r. teren działki 122 obr. Trzebusz oznaczony jest symbolem – RM – tereny wiejskich zespołów zabudowy. Nieruchomość nie jest obciążona.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. wadium, ze wskazaniem nr działki ( 122 Trzebusz ),  w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ). W przypadku wniesienia wadium  w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego   w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125  w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Osoba przystępująca do przetargu a następnie nabywająca nieruchomość rolna musi spełnić warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.). Jeśli do przetargu przystąpi osoba, która nie spełni warunków przewidzianych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego i nie będzie mogła zawrzeć umowy notarialnej, to wpłacone wadium ulega przepadkowi. Ciężar odpowiedzialności za ocenę, czy uczestnik przetargu, spełnia warunki ustalone w ustawie o ustroju rolnym spoczywa na uczestniku przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się 11.10.2019r, drugi 24.01.2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl,  a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA