przejdź do treści
UE
dnia 03.06.2020 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

 

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 j.t. ze zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego,

położonej w obrębie nr 5 miasta Gryfice przy ul. 11 Listopada i 3 Maja,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00048404/1

Oznaczenie nieruchomości (nr działki)

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

145/12

165/2

0,0267

120 000

12 000

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość o łącznej powierzchni 267 m2, składająca się z działek nr 145/12 o pow. 97 m2 i 165/2 o pow. 170 m2, niezabudowana, położona w centralnej części Gryfic z intensywną zabudową mieszkaniową i usługową. Nieruchomość zlokalizowana pomiędzy parkingiem przy sklepie Biedronka, ciągiem pieszym a pasem drogowym ulicy 3 Maja z urządzonym chodnikiem. Bezpośrednie sąsiedztwo to: sklepy Biedronka, Sąd Rejonowy, w pobliżu Kaufland, szkoły i liczne punkty usługowo-handlowe. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren działki płaski, podłoże trawiaste. Media dostępne z przylegających dróg. Część mediów przebiega również przez przedmiotową nieruchomość (sieć telefoniczna, sieć gazowa), przecinając ją wzdłuż i w poprzek.

Na nieruchomości znajduje się kontener nietrwale związany z gruntem, który stanowi nakład osoby trzeciej i nie stanowi przedmiotu sprzedaży.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 t.j. ze zm.).

 

 

Warunki zagospodarowania:

Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice – Strefa zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej z usługami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 20 lipca 2020 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Okazanie granic nieruchomości nastąpi dnia 8 lipca 2020 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy.

Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA