przejdź do treści
UE
dnia 02.10.2020 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pobierowie stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Skarbu Państwa,

położonych w obrębie Pobierowo, gmina Rewal,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00040884/3

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

 

Powierzchnia

działki

(m2)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 

 

Ograniczenia i obciążenia nieruchomości

Cena wywoławcza brutto (PLN) zawiera 23 % Vat

 

 

Wadium

(PLN)

1.

991/26

181

36 MN/Utp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty, 20 % zabudowy do 10 m do kalenicy. Użytek gruntowy – Bp.

Brak dostępu do drogi publicznej, obciążenie umową dzierżawy zawartą do 22.11.2021r, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością określone w piśmie Urzędu Morskiego GPG.II.60722.Re.1.4.18 z dnia 29 sierpnia 2018r.

237 600

47 000

2.

991/25

3

36 MN/Utp – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych – pensjonaty, 20 % zabudowy do 10 m do kalenicy. Użytek gruntowy – Bp.

Brak dostępu do drogi publicznej, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością określone w piśmie Urzędu Morskiego GPG.II.60722.Re.1.4.18 z dnia 29 sierpnia 2018r.

5 007

1000

 Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315

Wadium należy wpłacić w terminie do 16 listopada 2020r.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości wymienione w tabeli położone są miedzy terenami Skarbu Państwa- pas techniczny porośnięty lasem ochronnym oraz terenami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych. Działki 991/26, 991/25 obr. Pobierowo nie posiadają dostępu do drogi publicznej. Na działce 991/26 obr. Pobierowo posadowione zostało przez właściciela nieruchomości sąsiedniej tj. 377 obr. Pobierowo ogrodzenie nie związane na trwałe z gruntem. Działka 991/26 obciążona jest umową dzierżawy. Urząd Morski wprowadził ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomościami określone w piśmie GPG.II.60722.Re.1.4.18 z dnia 29 sierpnia 2018r. 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 16 listopada 2020r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Każda z nieruchomości stanowi odrębny przedmiot przetargu, zachodzi zatem obowiązek wpłaty wadium ze wskazaniem nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

- informacje dodatkowe
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA