przejdź do treści
UE
dnia 25.11.2020 roku

Ogłoszenie sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r. poz. 65 j.t. ze zm.)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

stanowiącej własność Powiatu Gryfickiego, położonej w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice. 

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

424/128

424/129

436/3

3041

SZ1G/00037083/4

120 540

12 000

- 15 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, pow. zabudowy do 25%, wys. zabudowy: przy drodze 01 KDLg – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m, przy drodze 010 KDW – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m;

 

- 010 KDW – droga wewnętrzna.

Cena wywoławcza zawiera 23% podatek VAT.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej, nieurządzonej. Tereny wokół nieruchomości słabo zagospodarowane, na okolicznych działkach powstają pierwsze budynki. Kształt nieruchomości regularny, umożliwiający racjonalne zagospodarowanie powierzchni. Nieruchomość  nieuzbrojona, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z działki drogowej nr 424/177. Nad częścią posesji przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe.

Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 18 grudnia 2020 r. w godz. od 1100 do 1130, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 2 października 2020 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

mapa nieruchomości

plan zagospodarowania przestrzennego
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA