przejdź do treści
UE
dnia 03.02.2021 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j. ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

I PRZETARG

1

424/124

424/125

436/1

3041

SZ1G/00037083/4

149 618

15 000

14a MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m;

010 KDW – droga wewnętrzna.

2

424/140

436/7

3041

187 022

20 000

14 MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 30%, wys. zab. – 3 kondygnacje – 11,0÷13,5 m, dopuszcza się architektoniczne akcenty wysokościowe do 14 m;

010 KDW – droga wewnętrzna.

3

424/144

436/8

3041

187 022

20 000

4

424/146

424/148 436/10

4100

201 720

20 000

15 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – przy dr 01 KDLg – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m, przy dr 010 KDW 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m;

010 KDW – droga wewnętrzna.

5

424/150

436/9

4094

251 781

25 000

14 MW,U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 30%, wys. zab. – 3 kondygnacje – 11,0÷13,5 m, dopuszcza się architektoniczne akcenty wysokościowe do 14 m;

010 KDW – droga wewnętrzna.

6

424/163

1428

70 258

7 000

19 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

7

424/223

2126

104 600

10 000

10 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

 max. pow. zab. 25%, wys. zab. – przy dr 07 KDD i 08 KDL – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m, dopuszcza się wys. zab. do 2 kondygnacji – 8,0÷9,0 m, przy dr 06 KDD i 02 KDL – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

8

424/228

1334

65 633

6 600

9

424/233

1287

63 321

6 300

12 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – przy dr 07 KDD i 08 KDL – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m, z utrzymaniem jednakowej ilości kondygnacji na działkach z budynkiem stanowiącym zamknięcie kompozycyjne.

10

424/234

1227

60 369

6 000

11

424/235

1174

57 761

5 800

12

424/236

1199

58 991

5 900

13

424/237

1154

56 777

5 700

14

424/245

1825

89 790

9 000

15

424/259

1433

70 504

7 000

9 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m, na działce przy zbiegu dr 06KDD/07KDD i sąsiadującej od str. płn. dopuszcza się 3 kondygnacje do 12 m, z utrzymaniem jednakowej ilości kondygnacji na obu działkach.

16

424/260

1418

69 766

7 000

17

424/271

1473

72 472

7 200

18

424/272

1432

70 455

7 000

19

424/285

1939

95 399

9 500

8 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 7,5÷8,5 m.

20

424/286

1698

83 542

8 400

21

424/287

1606

79 016

8 000

III PRZETARG

22

424/128

424/129

436/3

3041

SZ1G/00037083/4

120 540

12 000

15 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, pow. zabudowy do 25%, wys. zabudowy: przy drodze 01 KDLg – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m, przy drodze 010 KDW – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m;

010 KDW – droga wewnętrzna.

Cena wywoławcza zawiera 23% podatek VAT.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej, nieurządzonej. Tereny wokół działek słabo zagospodarowane, nieliczna zabudowa, kształt działek dość regularny. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z ul. Sowiej i Żurawiej oraz częściowo z ul. Bocianiej, Orlej i Pliszki. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe. Nieruchomości nie są obciążone innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 24 lutego 2021 r. w godz. od 1100 do 1130, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 8 marca 2021 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

Pierwszy przetarg dla nieruchomości składającej się z działek nr 424/128, 424/129 i 436/3 odbył się w dniu 2 października 2020 r., drugi przetarg odbył się w dniu 15 stycznia 2021 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf,

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/6136/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Mapa nieruchomości

- Mapa zasadnicza

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA