przejdź do treści
UE
dnia 19.03.2021 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Pniewie stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 t.j.)

 ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

prawa własności nieruchomości rolnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Pniewo, gmina Płoty,

dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00004571/2

Lp.

Nr działki

 

Rodzaj i powierzchnia użytków gruntowych

Powierzchnia

 

 

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

Wadium

(zł)

1

 

348

 

RV o pow. 0,48 ha

ŁIV o pow. 1,15 ha

ŁV o pow. 0,07 ha

W o pow. 0,10 ha

1,8 ha

Grunty średnie i słabe. Na obrzeżach działki przebiega rów. Grunt o podłożu trawiastym, nie posiada budowli i urządzeń służących do produkcji rolnej. Dojazd utrudniony, miejscami wąską drogą o podłożu trawiastym.

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego .

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. działki znajdują się na terenach przeznaczonym na cele rolne oraz oznaczonych jako łąki, korytarz ekologiczny, tereny występowania i rozmnażania gatunków rzadkich i chronionych zwierząt i roślin. Nieruchomości mają charakter rolny, nie są użytkowane.

36 000 zł

7 000 zł

2

386

ŁV o pow. 2,69 ha

W o pow. 0,20 ha

2,89 ha

Grunty słabe. Na obrzeżach działki przebiega rów, otoczona jest lasami, grunt o słabej kulturze, zryty przez dziką zwierzynę. Nie posiada budowli i urządzeń służących do produkcji rolnej. Działka bez dostępu do drogi publicznej, wąska i nieregularna.

 

40 000 zł

8 000 zł

 

 Przetarg odbędzie się 25 czerwca 2021 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium i zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

 do 21 czerwca 2021 r.

Pierwszy przetarg odbył się 13 listopada 2020 r, drugi 5 lutego 2021 r.

Uczestnikiem przetargu ograniczonego na nabycie nieruchomości rolnych mogą zostać osoby spełniające warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 t.j.), które dokonały wpłaty wadium w określonej wysokości i terminie oraz zgłosiły uczestnictwo w przetargu.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 21 czerwca 2021 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu dokonuje się w formie pisemnej zgodnie z załączonymi drukami do ogłoszenia i składa się do Wydziału Nieruchomości i Inwestycji przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach do dnia 21 czerwca 2021 r. w zamkniętej kopercie z napisem:

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na nieruchomość rolną.

Dokumenty złożone w zgłoszeniu do uczestnictwa w przetargu zostaną zweryfikowane przez Komisję Przetargową w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargu ograniczonego i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Gryficach obsługującego właściwy organ oraz wywieszona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 i ul. Dworcowej 23, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra i spełnia jednocześnie warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl/public/?id=214597.

STAROSTA

 Ryszard Chmielowicz

Do pobrania: 

- zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

- dodatkowe informacje o nieruchomości
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA