przejdź do treści
UE
dnia 23.04.2021 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości położonej w Rewalu stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rewalu przy ul. Klifowej,

NA TARASIE WIDOKOWYM

 stanowiącej własność Skarbu Państwa

 na okres trzech lat.

Nieruchomość niezabudowana, położona na tarasie widokowym, nad morzem w Rewalu przy ul. Klifowej, składająca się z części działki nr 585/10 położonej w obrębie Rewal 1, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00040925/3 i części działki nr 438/20 położonej w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00042573/4, o łącznej powierzchni 230 m2, przeznaczona się na działalność gospodarczą ( handel, gastronomia, rekreacja). Nieruchomość położona jest na terenie pasa technicznego wybrzeża morskiego. 

Zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: ograniczenia wynikające z funkcji ochronnej, teren promenad nadmorskich.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy (brutto) – 61 500,00 zł

Wadium wynosi – 10 000,00 zł

Cena wywoławcza czynszu rocznego zawiera 23 % podatek Vat.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 24 maja 2021r. wadium w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

Przetarg odbędzie się 28 maja 2021r. w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315), o godz. 10:00.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji.

W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Warunkiem umowy będzie złożenie, w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy, przez Dzierżawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, hipoteki, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wartość wylicytowanej kwoty rocznego czynszu dzierżawy powiększonego o 10%, tytułem zabezpieczenia pokrycia niedokonanych przez dzierżawcę wpłat należnych z umowy, bezumownego korzystania z nieruchomości jak również zapłaty odsetek i innych należności ubocznych, na czas trwania umowy.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wymaganej wysokości czynszu dzierżawy.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie przetargu zostały umieszczone pod niniejszym ogłoszeniem.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 oraz w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach przy ul. Dworcowej 23, I piętro, pok. 12, 13, tel. nr 913842407.

Informacje o ogłoszeniu przetargu opublikowano na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej w Rewalu oznaczonej w ewidencji nrnr 585/10 położonej w obrębie Rewal 1, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00040925/3 i części działki nr 438/20 położonej w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, KW nr SZ1G/00042573/4, o łącznej powierzchni 230 m2, przeznaczona na działalność gospodarczą ( handel, gastronomia, rekreacja) na okres 3 lat, położonej w Rewalu przy ul. Klifowej, na tarasie widokowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Do pobrania:

- umowa dzierżawy

- zdjęcia i mapa przedmiotu dzierżawy
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA