przejdź do treści
UE
dnia 28.10.2021 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 t.j. ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/153

1278

SZ1G/00037083/4

94 400

10 000

18 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

2

424/194

1253

92 500

10 000

19 MN,U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

3

424/195

1129

83 400

9 000

4

424/238

1126

83 100

9 000

12 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – przy dr 08 KDD – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m, z utrzymaniem jednakowej ilości kondygnacji na działkach z budynkiem stanowiącym zamknięcie kompozycyjne, przy dr 05 KDD – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

 

5

424/239

1128

83 300

9 000

6

424/240

1358

100 300

11 000

7

424/247

1214

89 600

9 000

8

424/249

1682

124 200

13 000

9

424/288

1667

123 100

13 000

8 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 7,5÷8,5 m.

10

424/290

1642

121 200

13 000

11

424/292

1639

121 000

13 000

Cena wywoławcza zawiera 23% podatek VAT.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej, nieurządzonej. Kształt działek dość regularny, teren płaski. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z ul. Sowiej i Żurawiej oraz częściowo z ul. Bocianiej, Orlej i Pliszki. Tereny wokół działek słabo zagospodarowane, nieliczna zabudowa, powstają nowe budynki. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe. Nieruchomości nie są obciążone innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 16 listopada 2021 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 29 listopada 2021 rwadium w formach wskazanych w §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf,

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/6136/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

- mapa zasadnicza

- mapa ewidencyjna

- plan zagospodarowania
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA