przejdź do treści
UE
dnia 13.05.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 3/4 prawa własności nieruchomości rolnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gorzysław, gmina Trzebiatów, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW SZ1G/00004926/6

działki

Powierzchnia

w haOpis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania


Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)


Wadium

(zł)


514/20,07


Przedmiotem sprzedaży jest 3/4 udziału własności Skarbu Państwa w nieruchomości rolnej niezabudowanej, stanowiącej grunty orne – symbol klasoużytku RIIIb, oznaczonej jako działka nr 514/2, położonej w obrębie Gorzysław. Kształt działki jest regularny, ukształtowany zabudową wiejską.

Na terenie nieogrodzonej działki występuje zakrzewienie i pozostałości porozbiórkowe.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.
Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebiatów przyjęte Uchwałą Nr XLVII/403/18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 marca 2018 r. w którym działki położona jest na obszarze oznaczonym jako RM- tereny wiejskich zespołów zabudowy.13 000 zł


2 600 zł


Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2022 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do 22 sierpnia 2022 r.

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 22 sierpnia 2022r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod numerem 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Starosta Gryficki

Ryszard Chmielowicz

Do pobrania:

- dodatkowe informacje
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA