przejdź do treści
UE
dnia 27.06.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 t.j. ze zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczeniew miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/243

1511

SZ1G/00037083/4

145 265

15 000

12 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – przy dr 08 KDD – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0m, z utrzymaniem jednakowej ilości kondygnacji na działkach z budynkiem stanowiącym zamknięcie kompozycyjne, przy dr 05 KDD – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

wraz z udziałem do ½ części w działce nr 424/246

½ z 396

2

424/244

1200

118 830

12 000

wraz z udziałem do ½ części w działce nr 424/246

½ z 396

3

424/289

1609

128 720

13 000

8 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 7,5÷8,5 m.

4

424/291

1608

128 640

13 000

5

424/293

1600

128 000

13 000

6

424/295

1708

136 640

14 000

Cena wywoławcza zawiera 23% podatek VAT.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice,w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej, nieurządzonej. Kształt działek dość regularny, teren płaski. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z ul. Sowiej i Żurawiej oraz częściowo z ul. Bocianiej i Orlej. Tereny wokół działek słabo zagospodarowane, nieliczna zabudowa, powstają nowe budynki. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe. Nieruchomości nie są obciążone innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

Okazanie nieruchomości nastąpi dnia 20 lipca 2022 r. w godz. od 1000 do 1030, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 1 sierpnia 2022 r. wadiumw formach wskazanych w §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 t.j. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf,

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/6136/.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a takżew Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

- plan zagospodarowania 

- mapa ewidencyjna

- mapa zasadnicza

 

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA