przejdź do treści
UE
dnia 06.07.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Płotach stanowiących własność Skarbu Państwa

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO

 na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461)

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00009221/9

Położenie nieruchomości

 Działka

nr

Powierzchnia

działki (ha)

 

 

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

Wadium

(zł)

Obręb Płoty -3

 

378

 

1,0842

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana  stanowiąca własność Skarbu Państwa. Symbol użytku PsIV (pastwiska trwałe) i W (grunty pod rowami). Nieruchomość nie jest obciążona  roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały  Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r.  działka  znajduje się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej

118 000 zł

23 600 zł

 

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godz. 1100

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium i zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

 do 14 listopada 2022 r.

Uczestnikiem przetargu ograniczonego na nabycie nieruchomości rolnych mogą zostać osoby spełniające warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 461),  które dokonały wpłaty wadium w określonej wysokości  i terminie oraz zgłosiły uczestnictwo w przetargu.

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 14 listopada 2022 r.  w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 14 listopada 2022 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu dokonuje się w formie pisemnej zgodnie z załączonymi drukami do ogłoszenia i składa się  do Wydziału Nieruchomości przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach do dnia 14 listopada 2022 r. w zamkniętej kopercie z napisem:

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na nieruchomość rolną w Płotach.

Dokumenty złożone w zgłoszeniu do uczestnictwa w przetargu zostaną zweryfikowane przez Komisję Przetargową  w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargu ograniczonego i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

Komisja przetargowa wywiesi listę osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryficach Wydział Nieruchomości i Inwestycji przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. 17 listopada 2022 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra i spełnia jednocześnie warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl/

Do pobrania:

- zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA