przejdź do treści
UE
dnia 06.07.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Płotach stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA  POWIATU  GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Lp

oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

w ha

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

(zł)

 

 

1

 

 

 

484

obręb Płoty 3 gmina Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,3403

 

 

Nieruchomość niezabudowana  stanowiąca własność Skarbu Państwa. Symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe) i W (grunty pod rowami). Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty  ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r.),    teren położony jest w kompleksie W1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

 

 

 

38 000 zł Cena zwolniona            z podatku Vat

 

 

7 600 zł

 

2

380

obręb Płoty 3 gmina Płoty

SZ1G/00004099/9

 

0,8440

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe), R IVb (grunty orne) i W (grunty pod rowami).

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2022r. Innych roszczeń, obciążeń i ograniczeń brak.

92 000 zł Cena zwolniona            z podatku Vat

18 400 zł

3

473

obręb Płoty 3 gmina Płoty

SZ1G/00040118/3

 

0,4985

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe), R V (grunty orne) i W (grunty pod rowami).

Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą do dnia 31.10.2022r. Innych roszczeń, obciążeń i ograniczeń brak.

56 000 zł

Cena zwolniona            z podatku Vat

11 200 zł

4

461/2

obręb Płoty 3 gmina Płoty

SZ1G/00009221/9

 

0,3084

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa – symbol użytku Ps IV (pastwiska trwałe), R V (grunty orne) i W (grunty pod rowami).

Nieruchomość nie jest obciążona  roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Płoty  ( Uchwała Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26.04.2016 r.),    teren położony jest w kompleksie W1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

Dla nieruchomości ustalono Decyzją nr 50/Wz/2021 z dnia 30.12.2021 r. warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem wraz z budową studni oraz przydomowej oczyszczalni ścieków. Powierzchnia zabudowy do 40% terenu, wysokość budynków 2 kondygnacje                  ( parter + poddasze użytkowe).

 

102 090 zł

Cena zawiera  23% podatku Vat

20 418 zł

 

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2022 r. o godz. 1200

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do 14 listopada 2022 r.

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 14 listopada 2022 r.  w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 14 listopada 2022r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. W stosunku do nieruchomości wymienionych w ogłoszeniu, przysługuje prawo pierwokupu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Z nabywcą zostanie zawarta umowa warunkowa, a następnie umowa przenosząca własność. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umów notarialnych. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy warunkowej. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej  w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 38 424 07.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl

Do pobrania:

- dodatkowe informacje

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA