przejdź do treści
UE
dnia 18.10.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Trzebiatów-8 i Płoty-3

 

 

 

Nr

działki

 

 

Nr KW

 

 

Powierzchnia

w ha

 

 

Opis

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

 

 

Wadium

(zł)

 

1540

obr. Trzebiatów 8

 

SZ1G/00041984/1

 

0,5213

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV,

- pastwiska trwałe PsIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działki położone są na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

 

13 000 zł

 

 

2 600 zł

 

1541

obr. Trzebiatów 8

SZ1G/00041984/1

 

 

0,3210

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca łąki trwałe ŁIII

 

 

7 900 zł

 

 

1 580 zł

 

1543

obr. Trzebiatów 8

SZ1G/00041984/1

 

0,7310

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV,

- nieużytki N

 

 

19 000 zł

 

 

3 800 zł

 

1548

obr. Trzebiatów 8

SZ1G/00041984/1

 

 

0,0654

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca nieużytki N

 

 

3 000 zł

 

 

600 zł

 

 

1542

1544

obr. Trzebiatów 8

SZ1G/00041984/1

SZ1G/00037956/5

0,7195

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII,

- nieużytki N,

- grunty pod stawami Wsr

 

18 000 zł

3 600 zł

 

 

1550

obr. Trzebiatów 8

SZ1G/00041984/1

 

 

0,3314

 

Nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca nieużytki N

 

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie UT – tereny obiektów i urządzeń turystycznych i sportowych.

 

 

7 000 zł

 

 

1 400 zł

 

471

obr. Płoty 3

SZ1G/00009221/9

 

0,7530

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- pastwiska trwałe PSIV,

- grunty orne RV,

- grunty pod rowami W

 

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej

82 000 zł

16 400 zł

  

Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2022 r. o godz. 1200

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do 12 grudnia 2022 r.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 12 grudnia 2022r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 384 24 07.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

STAROSTA GRYFICKI

Ryszard Chmielowicz

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA