przejdź do treści
UE
dnia 17.04.2023 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Płotach stanowiącej własność powiatu Gryfickiego

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

 na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

 ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności

 nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,

 dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00040118/3

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

działki (ha)

 

 

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

Wadium

(zł)

działka 189 obręb Płoty -3

 

0,0082

Przedmiotem zbycia jest nieruchomość, która może poprawić warunki zagospodarowania jednej z nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 142/4, 434/1 lub 202 obr. Płoty3. Działka nr 189 nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość ze względu na małą powierzchnię oraz niekorzystny, wydłużony i wąski kształt. Ponadto, mała powierzchnia wyklucza możliwość korzystania z działki jako samodzielnej. Działka położona przy drodze publicznej. Symbol użytku: Bz-Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe. Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. działka znajduje się w kompleksie 1.W-1 strefa zabudowy wielofunkcyjnej

 10 700 zł

2000 zł

 

Przetarg odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium i zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

 do 29 maja 2023 r.

 

Uczestnikami przetargu ograniczonego mogą zostać właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości sąsiednich o numerach 142/4, 434/1 lub 202 obr. Poty 3, którzy dokonali wpłaty wadium w określonej wysokości i terminie oraz złożyli na piśmie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 29 maja 2023r.

Forma przetargu ograniczonego została wybrana ze względu na cechy nieruchomości, która nie może być zagospodarowana jako odrębna, ze względu na małą powierzchnię oraz niekorzystny, wydłużony i wąski kształt. Ponadto, mała powierzchnia wyklucza możliwość korzystania z działki jako samodzielnej. Sprzedaż działki w przetargu ograniczonym do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, spowoduje polepszenie warunków zagospodarowania jednej z działek sąsiednich.

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 29 maja 2023r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 29 maja 2023 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

ZGŁOSZENIE uczestnictwa w przetargu dokonuje się w formie pisemnej zgodnie z załączonym drukiem do ogłoszenia i składa się do Wydziału Nieruchomości przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach do dnia 29 maja 2023 r. w zamkniętej kopercie z napisem: Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na dz. 189 Płoty.

Dokumenty złożone w zgłoszeniu do uczestnictwa w przetargu zostaną zweryfikowane przez Komisję Przetargową w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargu ograniczonego i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję Przetargową do udziału w przetargu zostanie opublikowana na stronie podmiotowej Starostwa i na stronie BIP oraz wywieszona w Starostwie Powiatowym w Gryficach Wydział Nieruchomości przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. 1 czerwca 2023 r.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra i spełnia jednocześnie warunki przetargu. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto. Pierwszy przetarg odbył się 16.12.2022r, drugi 31 marca 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

- zgłoszenie uczestwnictwa

 

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA