przejdź do treści
UE
dnia 02.06.2023 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Trzebiatowie stanowiącej własność Skarbu Państwa

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

  ogłasza III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

 prawa własności nieruchomości stanowiących własność

 Skarbu Państwa, położonych w obrębie Trzebiatów-8,

 dla których Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi KW SZ1G/00041984/1

 

 

Nr

działki

 

 

Powierzchnia

w ha

 

 

Opis

 

 

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

 

 

Wadium

(zł)

 

1062/2

 

 

5,4551

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- grunty orne RIIIb,

- łąki trwałe ŁIII i ŁIV

 

 

 

Działka położona jest na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działka znajduje się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

120 000 zł

 

 

24 000 zł

 

 

1545/1

1547/2

 

 

1,021

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna niezabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa obejmująca:

- łąki trwałe ŁIII, ŁIV, ŁV,

- grunty pod rowami W-ŁIII,

- drogi dr-ŁIII, dr-ŁIV, dr-RIVa,

- nieużytki – N

 

 

Działki położone są na obszarze, dla którego nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny dla obszaru położenia nieruchomości jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Trzebiatów, przyjęte Uchwałą Nr XXIV/191/2012 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 2012 r. ze zmianami, zgodnie z którym działki znajdują się w kompleksie RD – tereny ogródków działkowych.

 

 

23 000 zł

 

 

4 600 zł

 

Przetarg odbędzie się 7 lipca 2023 r. o godz. 1100

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium do 3 lipca 2023 r.

 

Uczestnikiem przetargu ograniczonego na nabycie nieruchomości rolnych mogą zostać osoby spełniające warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461) , które dokonały wpłaty wadium w określonej wysokości i terminie oraz zgłosiły uczestnictwo w przetargu.

 

 https://trzebiatow.e-mapa.net/

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 3 lipca 2023 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 3 lipca 2023r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu dokonuje się w formie pisemnej zgodnie z załączonymi drukami do ogłoszenia i składa się do Wydziału Nieruchomości przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach do dnia 3 lipca 2023r. w zamkniętej kopercie z napisem:

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu na nieruchomość rolną.

 

Dokumenty złożone w zgłoszeniu do uczestnictwa w przetargu zostaną zweryfikowane przez Komisję Przetargową w celu sprawdzenia, czy oferenci spełniają warunki przetargu ograniczonego i kwalifikują się do uczestnictwa w przetargu.

Komisja przetargowa wywiesi listę osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryficach Wydział Nieruchomości przy ul. Dworcowej 23 w Gryficach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu tj. 6 lipca 2023r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Do pobrania:

- zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

 
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA