przejdź do treści
UE
dnia 27.03.2023 roku

Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

w oparciu o art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 3-cio letnią nieruchomości 122 obr. Potuliniec, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przetarg odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00

w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 (pok.315)

Wadium należy wnieść do 24 kwietnia 2023r.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczona numerem działki 122 o powierzchni 7,12 ha, położona w obrębie Potuliniec, w gminie Płoty, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryficach prowadzi księgę wieczystą nr SZ1G/00043084/6 stanowiącą JEZIORO POTULINIEC, sklasyfikowaną w operacie ewidencji gruntów i budynków użytkiem E-Ws- użytek ekologiczny na wodach stojących, z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rybackiej o charakterze wędkarskim – wyłącznie amatorski połów ryb.

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy brutto – 2 400,00 zł

Wadium wynosi 480,00 zł

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do 24 kwietnia 2023r. wadium w formach wskazanych w § 4 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 prowadzone przez Bank PKO BP SA, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Wpłata wadium przez uczestnika stanowi potwierdzenie przyjęcia warunków przetargu, zapoznania się z dodatkowymi informacjami o przedmiocie przetargu, umową dzierżawy oraz zgodę na zawarcie umowy dzierżawy o załączonej treści.

Osoby dokonujące wpłaty wadium przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa dzierżawy może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej wymaganej wysokości czynszu dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym miejscu i czasie.

Starosta Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach przy Placu Zwycięstwa 37 i przy ul. Dworcowej 23 oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

 

Do pobrania:

- umowa dzierżawy
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA