przejdź do treści
UE
dnia 07.02.2022 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

STAROSTA POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w: 

Lp

oznaczenie działki

 

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia

w ha

 

 

Opis

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Cena wywoławcza (zwolniona z podatku Vat)

 

Wadium

(zł)

 

 

1

 

 

 

135/2

obręb Borzęcin gmina Gryfice

 SZ1G/00050228/0

 

 

 

0,1077

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 135/2 stanowiąca własność Skarbu Państwa. Jest to działka rolna niezabudowana (grunty rolne BR-IVa), jej teren jest nieregularny, nieogrodzony, częściowo zakrzewiony i porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi gminnej o nr 218 obr. Borzęcin.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentem normującym ład przestrzenny jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice przyjęte Uchwałą Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2002 r. ze zmianami, w którym teren działki położony jest w obszarze określonym jako strefa wiejskiej zabudowy.

 

 

 

58 800 zł

 

 

11 760 zł

 

2

 

234/32

Obręb Wytok gmina Płoty

 

 SZ1G/00038487/3

 

 

0,65

 

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 234/32 stanowiąca własność Skarbu Państwa. Jest to działka rolna niezabudowana w skład której wchodzą grunty pod rowami (0,50 ha), pastwiska trwałe (0,12 ha) oraz grunty orne klasy IVb (0.03 ha). Działka jest silnie zadrzewiona, zakrzewiona i pokryta roślinnością bagienną. Roślinność bagienna określa przestrzeń, dawniej istniejącego w tym miejscu, oczka wodnego, dzisiaj terenu podmokłego.

Nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami, ograniczeniami i prawami.

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentem normującym ład przestrzenny jest Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Płoty stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 r. zgodnie z którym teren działki położony jest w granicach strefy zabudowy.

 

 

13 700 zł

 

2 740 zł

  

Przetarg odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. o godz. 1000

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, III piętro, pok. 315.

Termin wpłaty wadium i zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

 do 4 kwietnia 2022 r.

 

WADIUM należy wnieść w terminie do dnia 4 kwietnia 2022 r. w formach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).    W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP S.A. nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125 w terminie do 4 kwietnia 2022r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach. Dokonując wpłaty wadium należy wskazać nr działki, którą uczestnik przetargu zamierza nabyć.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra i spełnia jednocześnie warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy. Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 11 lub telefonicznie pod nr 91 3842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.pl
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA