przejdź do treści
UE
dnia 23.08.2023 roku

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w Rzęskowie stanowiących własność Powiatu Gryfickiego

 

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO

na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,

stanowiących własność Powiatu Gryfickiego, położonych w obrębie Rzęskowo, gmina Gryfice

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

(nr działki)

Powierzchnia

(m2)

Nr

Księgi wieczystej

Cena wywoławcza

brutto (zł)

Wadium

(zł)

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

1

424/241

1484

SZ1G/00037083/4

111 300

12 000

12 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – przy dr 08 KDD – 2÷3 kondygnacje – 11,0÷12,0 m, z utrzymaniem jednakowej ilości kondygnacji na działkach z budynkiem stanowiącym zamknięcie kompozycyjne, przy dr 05 KDD – 2 kondygnacje – 8,0÷9,0 m.

 

2

424/242

1457

109 275

11 000

3

424/243

1511

128 175

13 000

wraz z udziałem do ½ części w działce nr 424/246

½ z 396

4

424/244

1200

104 850

11 000

wraz z udziałem do ½ części w działce nr 424/246

½ z 396

5

424/248

1733

121 310

13 000

6

424/291

1608

112 560

12 000

8 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, max. pow. zab. 25%, wys. zab. – 2 kondygnacje – 7,5÷8,5 m.

7

424/293

1600

112 000

12 000

8

424/294

1634

114 380

12 000

9

424/295

1708

119 560

12 000

10

424/296

1702

119 140

12 000

Cena wywoławcza zawiera 23% podatek VAT.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowe nieruchomości położone są na północno-zachodnich obrzeżach miasta Gryfice, w kompleksie nowo wydzielonych działek budowlanych, poza terenami zasadniczej zabudowy wsi. W odległości około 200 m przebiega droga relacji Gryfice-Niechorze, będącą główną drogą wyjazdową z Gryfic w kierunku morza. Działki posiadają bezpośredni dostęp do publicznej drogi gminnej, nieurządzonej. Kształt działek dość regularny, teren płaski. Działki nieuzbrojone, sieć energetyczna, kanalizacja sanitarna i wodociągowa dostępne z ul. Sowiej i Żurawiej oraz częściowo z ul. Bocianiej, Orlej i Pliszki. Tereny wokół działek słabo zagospodarowane, nieliczna zabudowa, powstają nowe budynki. Po drugiej stronie drogi relacji Gryfice-Niechorze, przy drodze do miejscowości Rzęskowo, znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

W księdze wieczystej nr SZ1G/00037083/4 widnieją wpisy dotyczące służebności gruntowych polegających na prawie przechodu i przejazdu, jednak w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego czego skutkiem było wydzielenie działek pod drogi publiczne, służebności te stały się bezprzedmiotowe. Nieruchomości nie są obciążone innymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami i obciążeniami hipotecznymi.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 września 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37, pok. 315.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 25 września 2023 r. wadium w formach wskazanych w §4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 t.j. ze zm.). W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wpłaty należy dokonać przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach prowadzone przez bank PKO BP SA nr 03 1020 2791 0000 7602 0259 4125, w wyżej wskazanym terminie. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

 

Okazanie nieruchomości nastąpi w dniu 11 września 2023 r. w godz. od 1200 do 1230, po telefonicznym potwierdzeniu obecności przez zainteresowanych.

 

Pierwszy przetarg na działki nr:

- 424/243 wraz z ½ w 424/246, 424/244 wraz z ½ w 424/246, 424/291, 424/293, 424/295 – odbył się w dniu 5 sierpnia 2022 r.

- 424/241, 424/242, 424/248, 424/294, 424/296 – odbył się w dniu 16 września 2022 r.

Drugi przetarg na ww. działki odbył się w dniu 29 listopada 2022 r.

Trzeci przetarg odbył się w dniu 3 lutego 2023 r.

Czwarty przetarg odbył się w dniu 28 kwietnia 2023 r.

Piąty przetarg odbył się w dniu 14 lipca 2023 r.

 

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty powinny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Nabywca ponosi koszt sporządzenia umowy. Cena winna być wpłacona przelewem na konto nie później niż 3 dni przed zawarciem umowy.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który przetarg wygra nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane na wskazane konto.

 

Informacje w sprawie szczegółowych ustaleń w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub pod adresem:

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/28/450/akt.pdf,

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2019/6136/.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Gryficach, ul. Dworcowa 23, I piętro, pok. 12, 13 lub telefonicznie pod nr 913842407.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach oraz dostępne jest na stronie internetowej www.gryfice.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej http://spow.gryfice.ibip.

Do pobrania:

mapa zasadnicza

plan zagospodarowania








powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA