przejdź do treści
UE
dnia 30.03.2012 roku

Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Rewalu

ZARZĄD POWIATU GRYFICKIEGO OGŁASZA II rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej 100 m od morza, przy ul. Klifowej w Rewalu, gm. Rewal, woj. zachodniopomorskie.

 

Nieruchomość oznaczona numerami działek: 465, 466, 467, 468, 469, 470 o łącznej powierzchni 6180 m kw. położona jest w obrębie Rewal 2, gm. Rewal, wpisana do księgi wieczystej nr 13221 w Sądzie Rejonowym w Gryficach. Nieruchomość zabudowana jest pawilonem handlowym oraz 15 domkami letniskowymi o łącznej pow. użytkowej 534 m kw. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej: ul. Klifowej i ul. Lipowej.

 

Na nieruchomości usytuowane są sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa dostępna z ul. Klifowej, sieć telefonii światłowodowej dostępna z działki przyległej nr 315/9, przeznaczonej na poszerzenie ulicy Klifowej.

 

Przeznaczenie nieruchomości ustalone decyzją o warunkach zabudowy:

zabudowa usługowa zakwaterowania turystycznego z funkcją mieszkalną wraz z przyłączami. Rodzaj zabudowy: zabudowa z możliwym poddaszem użytkowym (maks. 3 kondygnacje). Możliwa funkcja handlowa o pow. użytkowej poniżej 450 m kw. lub funkcja gastronomiczna, bez zastosowania urządzeń nagłaśniających.  

 

Cena wywoławcza wynosi:  2 781 000 zł

Zaliczka: 300 000 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu  06 czerwca 2012 r. o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym w Gryficach,  Pl. Zwycięstwa 37 w sali 315.

 

Oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniu 18 maja 2012 r. w godz. 1200 – 1300, lub po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 3 czerwca 2011 r.

Drugi przetarg odbył się w dniu 4 listopada 2011 r.

Pierwsze rokowania odbyły się w dniu 2 marca 2012 r.

 

Warunki rokowań:

1.      Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest dokonanie wpłaty zaliczki na konto Starostwa Powiatowego w Gryficach nr 47 2030 0045 1110 0000 0054 0810 w BGŻ S.A. w Gryficach, w terminie do dnia 01 czerwca 2012 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Gryficach.

2.      Zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 pok. nr 410, IV piętro, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „II Rokowania na nieruchomość w Rewalu przy ul. Klifowej”, w terminie do dnia 01 czerwca 2012 r.

3.      Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-          datę sporządzenia zgłoszenia,

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

-          proponowaną cenę (nie mniej niż 2 781 000 zł) i sposób jej zapłaty (maksymalnie 5 rat rocznych,
I rata w wysokości nie mniejszej niż 25% ceny wywoławczej płatna na 3 dni przed zawarciem umowy, pozostała należność płatna w czterech zaproponowanych ratach rocznych, płatnych najpóźniej do końca 2016 r.),

-          kopię dowodu wpłaty zaliczki.

4.      W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

5.      Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość.  W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta krajowego rejestru sądowego lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób ustanowionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie.

6.      Zaliczka wpłacona przez osobę, która zostanie ustalona jako nabywca, zostanie zaliczona na poczet ceny nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia aktu notarialnego w ustalonym wcześniej terminie, zalicza ulega przepadkowi.

7.      Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest na wskazane konto.

8.      Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski oraz zabezpieczeniu hipotecznemu

9.      Udostępnienie nieruchomości nastąpi po dniu 15 września 2012 r.

10.  Zarząd Powiatu Gryfickiego zastrzega sobie prawo unieważnienia i zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryficach lub pod nr tel. 91 384 2407 w. 16.

 

Pliki do pobrania:

- plan działek

- zdjęcie satelitarne

- mapa okolicy
powrót
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
ZGODA